GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych organ do spraw ochrony danych osobowych. Powoływany i odwoływany przez Sejm RP za zgodą Senatu.

Generalny Inspektor w zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych.

Na stanowisko może być powoływany ten kto spełnia łącznie warunki:

 • jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium RP
 • wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym
 • posiada wyższe wykształcenie prawniecze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe
 • nie był karany za przestępstwo

Kadencja trwa 4 lata, ta sama osoba nie może być Generalnym Inspektorem więcej niż przez dwie kadencje.

Generalny Inspektor realizuje zadania w zakresie:

 • kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
 • wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonywania przepisów o ochronie danych osobowych
 • zapewnianie wykonania przez zobpwiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji przez zastosowanie środków egezkucyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwcca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji p zarejestrowanych zbiorach
 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych
 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych
 • uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych

HR Biblioteczka

Wykorzystujemy pliki cookies.