Regulamin HRPolska.pl

Regulamin

I. Zasady i definicje

§ 1.
W Regulaminie zostały określone warunki korzystania z portalu HRPolska.pl, prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników i firm oraz ogólne zasady współpracy z zakresie marketingu i reklamy.

§ 2.
W Regulaminie używane są pojęcia, definiowane w następujący sposób:

1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad określający warunki korzystania z portalu HRPolska.pl oraz prawa i obowiązki HRPolska.pl i użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Regulamin określa również zasady świadczenie usług przez HRPolska.pl.

2.HRPolska.pl – portal branżowy pod adresem www.hrpolska.pl, którego właścicielem jest spółka Grupa HR Masters sp.j. z siedzibą w Sośnicowicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000256686, NIP: 648 23 63 536, REGON: 276857130.

3. Użytkownik – należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która poprzez akceptację Regulaminu i procedury rejestracyjnej założy profil na hrpolska.pl.

4. Pracodawca – należy rozumieć firmę (lub organizację), które posiada profil na portalu HRPolska.pl lub/i posiada wykupiony pakiet dla pracodawcy poszukującego pracownika (ogłoszenie).

5. Profil pracodawcy – miejsce, gdzie są opublikowane dane firmy (pracodawcy) oraz inne informacje reklamowe i handlowe. Dane są umieszczone za zgodą Pracodawcy i podlegają modyfikacjom.

6. Profil użytkownika, czyli miejsce na hrpolska.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji, na warunkach regulaminu, w tym wymagane dane osobowe.

7. Administrator - osoby zarządzające portalem HRPolska.pl, pilnujące przestrzegania Regulaminu oraz udzielające wsparcia technicznego Użytkownikom.
§ 3.

HRPolska.pl. jest portalem branżowym skupiającym informacje z takich obszarów jak: hr, szkolenia, coaching, kadry i płace oraz praca. Portal umożliwia nawiązanie kontaktów poprzez publikację informacji przez użytkowników oraz firmy.

1. Obszar hr, szkolenia, coaching, kadry i płace zawierają informacje z następujących zakresów: czytelnia, narzędzia, prawo, ludzie, firmy, wydarzenia i organizacje.
2. Obszar praca zawiera z następujących zakresów: prawo, ludzie, firmy, wydarzenia, organizacje, czytelnia oraz wyszukiwarkę ofert pracy.

II. Świadczenie umów drogą elektroniczną

§ 1.
Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez HRPolska.pl zostaje zawarta w momencie utworzeniu profilu przez Użytkownika.

1. Użytkownikiem portalu HRPolska.pl może być osoba fizyczna, pełnoletnia (w pełni zdolna do czynności prawnych) lub osoba prawna (spółka, stowarzyszenie, fundacja) lub osoba prowadząca działalność gospodarczą.
2. Podczas rejestracji Użytkownik akceptuje Regulamin portalu HRPolska.pl a umowa pozostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym poprzez likwidację konta/profilu.
4. Portal HRPolska.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia konta oraz profilu jeśli zawiera on treści niezgodne z uniwersalnymi zasadami etyki, naruszające godność ludzką, dyskryminujące (ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną), raniące przekonania religijne lub polityczne.
§ 2.

1. Dostęp do treści na HRPolska.pl jest bezpłatny.
2. HRPolska.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług płatnych i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym użytkowników i uzyskania od nich zgody na płatne korzystanie z usługi.
3. Płatne usługi portalu HRPolska.pl zostaną uregulowane osobnymi, indywidualnymi umowami bezpośrednio z użytkownikami. Należą do nich wszelkie formy reklamy oraz certyfikaty.
4. Użytkownik wyraża zgodę (poprzez rejestrację do bazy specjalistów lub newslettera) na przesyłanie na skrzynkę mailową informacji dotyczących wydarzeń, ogłoszeń o pracę, artykułów, bądź innych treści promowanych przez portal oraz informacji handlowych partnerów portalu HRPolska.pl oraz HR Masters.
5. HRPolska.pl jest portalem otwartym i ogólnodostępnym, co za tym idzie treści udostępniane przez użytkowników i firmy są jawne.
6. Usługi świadczone przez portal to:
- możliwość tworzenia przez użytkownika indywidualnego profilu,
- możliwość nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami,
- możliwość odpłatnego i nieodpłatnego (barter) umieszczania reklam branżowych,
- dostęp do wiedzy z zakresu hr, szkoleń, kadr i płac, coachingu, pracy,
- dostęp do informacji na temat wydarzeń związanych z hr, szkoleń, kadr i płac, coachingu,
- dostęp do publikowanych na portalu ofert pracy.

III. Rejestracja

§ 1.
Rejestracja w portalu następuje poprzez link pod adresem: http://www.hrpolska.pl/rejestracja.html

§ 2.

1. Podczas rejestracji jest wymagane podanie maila i hasła oraz danych podstawowych takich jak: imię, nazwisko. Dane podstawowe użytkownik może modyfikować lub usunąć.
2. Jeśli dane umieszczone przez użytkownika nie są zgodne z prawdą, portal ma prawo wezwać do ich usunięcia. W razie braku reakcji portal zastrzega sobie prawo do zablokowania treści niezgodnych z prawdą.

3. Rejestracja w portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie mailingów na podany adres mailowy.

§ 3.

Podczas rejestracji użytkownik może wybrać następujące sekcje: specjalista, pracownik, pracodawca, kupujący, organizacja.

1. Sekcja specjalista jest przeznaczona dla reprezentujących branże HR, Szkolenia, Coaching, Kadry i płace. Po wyborze sekcji specjalista użytkownik może założyć profil, edytować profil lub go usunąć.
2. Sekcja pracownik jest przeznaczona dla osób poszukujących pracy. Po wyborze sekcji pracownik, użytkownik może założyć profil, edytować profil lub go usunąć.
3. Sekcja przeznaczona jest dla pracodawców poszukujących pracowników. Po wyborze sekcji użytkownik może: założyć profil firmy, zamieszczać oferty pracy, zarządzać bazą kandydatów.
4. Sekcja organizacja przeznaczona jest dla organizacji (stowarzyszenia, fundacje, firmy). Po wyborze sekcji organizacja użytkownik może założyć profil, edytować profil lub go usunąć.
5. Sekcja kupujący przeznaczona jest dla osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym. Po wyborze sekcji kupujący użytkownik może przeglądać listę zakupów, edytować dane do faktury oraz do wysyłki.

§ 3.
Dane osobowe Użytkownika zawarte na profilu lub koncie odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji i jest zgodne z Polityką Prywatności, oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

IV. Polityka prywatności

§ 1.

Właścicielem portalu i marki HRPolska.pl jest Grupa HR Masters sp.j z siedzibą w Sośnicowicach. Polityka prywatności obowiązuje każdego użytkownika I organizację, korzystających z możliwości portalu.

§ 2.

HRPolska.pl nie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów sklepu, użytkowników czy organizacji.
Wyjątkiem jest sytuacja jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem hrpolska.pl.
§ 3.

1. Użytkownicy podczas rejestracji podają swoje dane osobowe podczas wypełniania formularza rejestracji.
2. Dane wymagane podczas rejestracji to imię i nazwisko oraz adres e-mail.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia podanych danych osobowych.
4. W przypadku zamówień realizowanych przez sklep, wymagane jest podanie danych do wysyłki, faktury oraz formularza Payu.
5. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
6. Dane osobowe jawnie podane przez użytkowników na portalu hrpolska.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony. HRPolska.pl nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji reklamowych lub handlowych.
7. HRPolska.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości do zarejestrowanych użytkowników, zawierających:
- informacje związane z działalności portalu,
- informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów (np. zmiany, nowości, promocje),
- niekomercyjne listy (np. życzenia),
- informacje komercyjne.
8. Niektóre obszary serwisów należących do HRPolska.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 
Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych.
Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.

V. Prawa autorskie

§ 1.

Treści (dane, wizerunki, reklamy, materiały, wypowiedzi) publikowane na portalu HRPolska.pl wykorzystywane mogą być przez użytkowników wyłącznie do osobistego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami. Wykorzystywane danych i treści komercyjnie dopuszczone jest wyłącznie za zgodą autora i portalu hrpolska.pl.

§ 2.

Użytkownik publikujący na portalu treści będące dziełem czyli przedmiotem objętym prawem autorskim zrzeka się wszelkich roszczeń względem hrpolska.pl z tytułu ich nieodpłatnego wykorzystania.

VI. Odpowiedzialność

1. HRPolska.pl nie bierze odpowiedzialności za treść umieszczanych informacji oraz zastrzega sobie prawo do usuwania treści:
- niezgodnych z uniwersalnymi zasadami etyki,
- naruszających godność ludzką,
- zawierających treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną,
- raniących przekonania religijnych lub politycznych.

2. HRPolska.pl nie odpowiada za jakość towarów i usług reklamowych na portalu.
3. HRPolska.pl odpowiada za usługi odpłatne oferowane przez portal, opisane w odrębnych umowach.
4. HRPolska.pl nie odpowiada za ewentualnie szkody powstałe w sytuacji awarii portalu.

VII. Ogólne zasady korzystania z portalu hrpolska.pl

1. Użytkownik w momencie rejestracji zobowiązuje się do:
- przestrzegania praw autorskich osób publikujących na portalu,
- powstrzymywania się od działań na niekorzyść funkcjonowania portalu,
- szanowania prawa do prywatności innych użytkowników,
- przestrzegania Regulaminu portalu HRPolska.pl.

2. Zamieszczanie treści o charakterze nieprawdziwym i obraźliwym jest zabronione. HRPolska.pl ma prawo usuwać treści niezgodne z zasadami regulaminu.
3. Użytkownicy mogą umieszczać tylko zdjęcia do nich należące. W sytuacji umieszczenia zdjęcia niezgodnie z ustawą o prawie autorskim, HRPolska.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego zdjęcia bez ostrzeżenia.
4. Zabrania się umieszczania zdjęć pornograficznych lub innych nie związanych z wizerunkiem portalu HRPolska.pl.
5. Hrpolska zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia profilu użytkownika, jeśli prezentowane treści są sprzeczne z Regulaminem i wizerunkiem HRPolska.pl.

VIII. Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu mogą być zgłaszane i reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie za pośrednictwem adresu e-mail: ......, w terminie do 7 dni od ich wystąpienia.

2. Portal hrpolska zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie zgłoszenia i reklamacje, w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o ich wystąpieniu.

IX. Postanowienia końcowe

§ 1.

HRPolska.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez uzasadniania przyczyny.
§ 2.

HRPolska.pl zobowiązuje się powiadomić Użytkowników o istotnych zmianach w Regulaminie drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od daty ich wprowadzenia.

1. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej, do której ma bezpośredni dostęp.
2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze wszelkimi zmianami.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.