Wynagradzanie pracowników z pionu personalnego

HR, Badania

Najważniejszym stanowiskiem w dziale personalnym jest dyrektor personalny. Osoby na tym stanowisku odpowiedzialne są za planowanie, zarządzanie i kontrolę polityki personalnej całej firmy. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła w 2017 roku 21 950 PLN i była prawie dwukrotnie wyższa od pensji osób zajmujących stanowiska kierownicze i czterokrotnie wyższa od wynagrodzeń specjalistów. W analizach uwzględniliśmy 30 stanowisk, które zostały przyporządkowane do trzech szczebli organizacji: dyrektor, kierownik, specjalista.

 Tabela 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych na różnych
szczeblach organizacji w pionie personalnym

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Generalnie wynagrodzenia w przedsiębiorstwach zagranicznych są wyższe niż w polskich. Analizując stawki płac w pionie personalnym największe dysproporcje odnotowano w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie wynagrodzenia w firmach zagranicznych były o 25% wyższe niż w przedsiębiorstwach z polskim kapitałem. W przypadku stanowisk dyrektorskich różnica wyniosła 20%, a specjalistów 15%.

Wynagrodzenia specjalistów

Zgodnie z metodologią raportu płacowego Sedlak & Sedlak stanowiska z pionu personalnego zostały przydzielone do siedmiu specjalizacji tj: HR, szkolenia, rekrutacje, kadry, płace, relacje pracownicze oraz wynagrodzenia i benefity. Poniżej prezentujemy stawki płac doświadczonych specjalistów, czyli osób, które posiadają kilkuletnią praktykę na stanowisku oraz specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Z danych wynika, że najwyżej opłacanymi stanowiskiem był specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów, czyli osoba odpowiedzialna za współtworzenie i realizację polityki wynagrodzeń w firmie. Mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wyniosła 5 923 PLN. Płace na porównywalnym poziomie (5 885 PLN) otrzymywali również analitycy HR – czyli osoby zajmujące się analizowaniem efektywności pracy i procesów zarządzania personelem. Najniżej opłacanym stanowiskiem był specjalista ds. administracji personalnej -  4 771 PLN. Osoby te są odpowiedzialne za administrowanie dokumentacją personalną firmy.

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń całkowitych
doświadczonych specjalistów z pionu personalnego

 

Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak


Ile zarabia specjalista ds. personalnych?

Specjalista ds. personalnych było najczęściej raportowanym stanowiskiem przez firmy biorące udział w badaniu wynagrodzeń Sedlak & Sedlak. Stanowisko to jest de facto połączeniem odpowiedzialności z kilku stanowisk. Wśród głównych zadań wymienia się: administrowanie dokumentacją personalną, prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie procesów rekrutacyjnych, uczestniczenie w procesie ocen okresowych, organizowanie szkoleń i programów rozwoju kompetencji, przygotowywanie listy płac, współudział w tworzeniu narzędzi ZZL oraz współpraca z firmami doradztwa personalnego.

Poniżej prezentujemy analizy wynagrodzeń z uwzględnieniem posiadanego zakresu umiejętności i doświadczenia zawodowego. Mediana wynagrodzenia pracownika początkującego, czyli osoby o niedużym doświadczeniu zawodowym, wyniosła 3 779 PLN. Osoby posiadające średniej klasy umiejętności i samodzielnie wykonujące powierzone im zadania (pracownicy doświadczeni) zarabiali 5 210 PLN, czyli o 38% więcej od młodszych specjalistów. Natomiast pracownicy posiadający unikatowe umiejętności, które wykonują skomplikowane prace i rozwiązują złożone procesy otrzymywali wynagrodzenia na poziomie 6 917 PLN.

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalisty ds. personalnych

 
Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak

Benefity w pionie personalnym

Oprócz wynagrodzenia finansowego firmy zapewniają swoim pracownikom coraz więcej świadczeń dodatkowych tj.: szkolenia zawodowe, dodatkowa opieka medyczna czy polisa na życie. Poniżej prezentujemy jaki procent pracowników z pionu personalnego jest uprawnionych do korzystania z wybranych świadczeń dodatkowych. W badaniu zostały uwzględnione również sytuacje, kiedy pracodawca oferujemy pracownikom dany benefit, ale nie pokrywa jego kosztów. W takim przypadku korzyścią dla pracownika jest możliwość korzystania z danego świadczenia po cenie niższej niż stawki rynkowe.

Tabela 1. Dostępność wybranych benefitów dla pracowników z pionu personalnego.Źródło: Raport płacowy Sedlak & Sedlak

 ...

O raporcie

W raporcie uwzględniono dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2017.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Aktualnie trwają prace nad Raportem płacowym Sedlak & Sedlak 2018, więcej informacji

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.