Zmiany w prawie dot. badań lekarskich pracowników

BIZNES

Od 1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej (Dz. U. z 27.11.2014 r. poz. 1662) wprowadzające istotne zmiany w art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) dotyczącym przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników.

Wstępnym badaniom lekarskim nie będą podlegały osoby, które będą przyjmowane do pracy:

  • ponownie  u tego samego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy;
  • u innego pracodawcy na "podobne" stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. W tym przypadku należy przedstawienić pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy, opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Pracodawca musi stwierdzić czy warunki te odpowiadają warunkom, występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Nie ulegną zmianie dotychczasowe zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników. W przypadku, kiedy niezdolność do pracy trwała dłużej niż 30 dni pracownicy zawsze podlegają badaniom kontrolnym. Nie zmieniają się także przepisy dotyczące przeprowadzania obowiązkowych badań wszystkich pracowników, w tym młodocianych, zmieniających stanowisko pracy zagrożone chorobami zawodowymi, wypadkami przy pracy oraz uciążliwością jej  wykonywania. Koszt badań lekarskich ponosi zawsze pracodawca i to on kieuje na nie nie pracownika.
Nowe uregulowania to duże udogodnienie dla pracodawców i pracowników, którzy nie będą musieli ponownie wykonywać badań lekarskich, jeśli bieżące są nadal aktualne, a warunki na nowym stanowisku pracy odpowiadają poprzednim.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.