Zmiany dla zatrudniających osoby niepełnosprawne – nowe deklaracje Wn-D

BIZNES

Od stycznia 2015 r. obowiązuje nowe  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawcy zatrudniającemu osoby  niepełnosprawne przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy wsparcia zatrudnienia zobowiązani są do złożenia w każdym miesiącu o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc , o symbolu Wn-D.
Zmiany wynikające z rozporządzenia związane są z nowymi formularzami Wn-D oraz INF-D-P i dotyczą ustalania tzw. „efektu zachęty” czyli ilościowego lub jakościowego kryterium dla uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń . Po wprowadzonych zmianach, efekt zachęty nie jest już uzależniony od wzrostu netto stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do średniego stanu z poprzednich 12 miesięcy. Wnioskując zatem o dofinansowanie za okresy od stycznia 2015 r. nie należy wypełniać poz. 40 i 42 formularza Wn-D – wyjaśnia Katarzyna Jasina, p.o. Kierownika Projektu Kadry Płace systemu enova365.
Nowe wytyczne należy stosować począwszy od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należnego za styczeń 2015 r. Nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składane za okresy sprawozdawcze od stycznia 2015 roku zostaną udostępnione w systemie SODiR Off-line od dnia 2 lutego 2015 roku. Złożenie wniosku za okres sprawozdawczy 01/2015 na dotychczasowym wzorze formularza będzie skutkowało skierowaniem go w stan "odrzucony - niepoprawna wersja dokumentu".

Drukuj artykuł
Informacja została przygotowana przez ekspertów enova 365

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.