Uwaga! Refundacja kosztów zatrudnienia dla pracodawców

BIZNES

1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przekazuje pracodawcom i przedsiębiorcom nowy instrument przeciwdziałający bezrobociu, z którego będą mogli skorzystać zatrudniając nowych pracowników.W związku z nową alternatywą, pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia. Koszty wynagrodzenia będą refundowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie. W roku 2016 kwota ta wynosi 1850 zł brutto.

Skąd pieniądze?

Koszty refundacji są finansowane z Funduszu Pracy. W jej wyniku 100 tys. młodych ludzi uzyska zatrudnienie w przeciągu najbliższych 3 lat. Na finansowanie nowego instrumentu przeznaczono kwotę 2,8 mld zł, z czego w 2016 r- 700 mln zł i po 1,05 mln zł w roku 2017 i 2018.

Warunki refundacji

Z programu mogą skorzystać przedsiębiorcy i pracodawcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie dokonano zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zainteresowany pracodawca lub przedsiębiorca zawiera umowę ze starostą, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje przez 12 miesięcy.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy lub przedsiębiorcy korzystający z nowego instrumentu są zobowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze pracy, po upływie okresu przysługiwania refundacji przez okres 12 miesięcy.

Kiedy zwrot?

Pracodawca lub przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, jeżeli nie utrzyma zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania refundacji wynagrodzenia lub nie wywiąże się z warunku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres dalszego zatrudnienia następującego po okresie refundacji. W sytuacji odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy również poniesie takie konsekwencje. Kwota zwrotu refundacji będzie w takich sytuacjach proporcjonalna do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami licząc od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Taki obowiązek nie zaistnieje, jeżeli:

  • pracodawca lub przedsiębiorca zatrudni innego bezrobotnego na stanowisko, które zwolniło się z powodu rozwiązania umowy przez bezrobotnego, wygaśnięcia zawartej umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 kodeksu pracy ze skierowanym  bezrobotnym
  • brak jest możliwości skierowania do pracodawcy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy

 

Wydaje się, że nowy instrument  będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Co za tym idzie daje nadzieję na zmniejszenie liczby pozapracowniczych form zatrudnienia i przechodzenie do zatrudnienia w ramach umowy o pracę, w tym w dalszej perspektywie również na umowy o pracę na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z poźn. zm.) art. 150f i art. 150g

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.