Rodzic w domu i na etacie

BIZNES

Zmiany w Kodeksie pracy od stycznia 2016 r. ułatwiają podjęcie decyzji o połączeniu pracy z wychowywaniem dziecka. Podczas urlopu rodzicielskiego pracownicy mogą łączyć wychowywanie dziecka z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wypłata zasiłku macierzyńskiego jest wówczas proporcjonalnie mniejsza.


Nowy wymiar urlopu

Po zmianie przepisów od stycznia 2016 r. w sytuacji połączenia pracy z urlopem rodzicielskim zostaje zwiększony maksymalny wymiar urlopu. W tej sytuacji okres urlopu wydłuża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie korzystania z tego urlopu lub jego części. Aby wyliczyć ten okres mnoży się liczbę tygodni, w których pracownik łączył urlop z wykonywaniem pracy, i wymiar czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego. Tak wydłużony urlop może trwać nie dłużej niż 64 tygodnie w przypadku jednego dziecka lub 4 dni dłużej w przypadku urodzenia większej liczby dzieci.

Więcej możliwości

Pracownikom decydującym się na dziecko zmiany w kodeksie pracy niosą kolejne propozycje rozwiązań wątpliwości, które pojawiają się na drodze zawodowo- rodzicielskiej. Od stycznia tego roku z urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie) można skorzystać w 4 częściach podzielonych na okresy nie krótsze niż 8 tygodni (dotychczas ten okres mógł być podzielony na 3 części). Zmiana znosi nieprzerywalność urlopową do tej pory obowiązującą. Aktualnie można z 16 tygodni urlopu rodzicielskiego skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Ta część urlopu nie musi być wykorzystana od razu po poprzedniej części tego urlopu albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego (za okres odpowiadający części tego urlopu).

Ważne

Rodzic zatrudniony co najmniej 6 miesięcy posiada również prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy. Urlop ten po zmianach od stycznia 2016r. można wykorzystać w maksymalnie pięciu częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku, kiedy rodzic wykorzystał część urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie (czyli nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim), liczba wykorzystanych części urlopu rodzicielskiego obniża liczbę części urlopu wychowawczego możliwych do wykorzystania. Co ważne, w każdym czasie pracownik może z urlopu wychowawczego zrezygnować bądź obniżyć wymiar czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, na okres w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. W tej sytuacji rodzic ma gwarancję w zakresie trwałości stosunku pracy.

Wprowadzone zmiany spowodują, że aktywna zawodowo mama bądź tata będzie mógł poświęcać czas zarówno na własny rozwój zawodowy jak i opiekę nad dzieckiem, co zmniejszy ryzyko poczucia zaniedbania obowiązków rodzicielskich.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2016, art.175-art.189.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.