Raport: Lubuski rynek pracy widziany oczami pracodawców

BIZNES

W świetle badań Bilans Kapitału Ludzkiego rok 2014 był rokiem powrotu optymizmu wśród pracodawców. Wiosną 2014 r. sytuacja na polskim rynku pracy wydawała się powrócić do normy sprzed spadków obserwowanych w 2013 r. Badania zrealizowane w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego potwierdzają, że 17% pracodawców deklarowało poszukiwanie pracowników. Jednocześnie zaobserwowano zdecydowany wzrost popytu na liczbę poszukiwanych osób do poziomu nawet przewyższającego nie tylko poziom z roku 2013 ale również sprzed poprzednich lat, zgłaszając zapotrzebowanie na 750 000 osób. Również z myślą o kolejnych miesiącach pracodawcy zgłaszali większą niż w poprzednich latach chęć zatrudnienia nowych osób w perspektywie kolejnego półrocza. Wyniki badań BKL w układzie branżowym również potwierdzają wzrost zapotrzebowania na pracowników w porównaniu do poprzednio deklarowanego.

Zapotrzebowanie na nowych pracowników                                         

Najwięcej pracodawców deklarujących problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników było w branży budowlanej i transportowej – wiosną 2014 r. prawie 9 na 10 spośród , szukających osób do pracy mówiło o trudnościach w rekrutacji. Również w innym sektorze produkcyjnym – przemysłowym i górniczym – wielu pracodawców przyznawało się, że ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wiosną 2014 r., w porównaniu do poprzednich lat badań, najbardziej zwiększyła się liczba problemów rekrutacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

W układzie regionalnym wzrost zapotrzebowania na pracowników widoczny był praktycznie we wszystkich regionach. Największe wzrosty zanotowano w tych województwach, z których wcześniej pracodawcy wskazywali największe obniżenie popytu na osoby do pracy – głównie na południu kraju, w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim (a także dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim).

Wyniki dla województwa lubelskiego kształtują się na podobnym poziomie do wyników ogólnopolskich. W województwie lubuskim 16% pracodawców poszukiwało nowych pracowników w momencie realizacji badania, jednak łącznie 36% pracodawców z województwa lubuskiego wskazywało że, poszukiwało nowych pracowników w momencie przeprowadzania badania lub zrobi to w przeciągu najbliższych 6 miesięcy. Zapotrzebowanie na nowych pracowników w tym ujęciu było tu o 2 p. p. wyższe niż w skali kraju. W 2014 roku w województwie lubuskim pracodawcy poszukiwali nowych pracowników przede wszystkim w branży przemysłowej i górniczej – 21% przedsiębiorców z tej gałęzi przemysłu wskazywało na zapotrzebowanie na nowych pracowników. Wynika to ze specyfiki rynku pracy w tym regionie, gdzie najwięcej zatrudniają podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (w 2014 r. aż 54,1% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw pracowało w tej sekcji). Stosunkowo duże zapotrzebowanie zgłaszali również pracodawcy z branży: usługi specjalistyczne, budownictwo i transport oraz handel i gastronomia (odpowiednio 16%, 15% i 14% wskazań). Najrzadziej pracodawcy planowali zwiększenie liczby miejsc pracy w edukacji (3%) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (8%).

Jakich pracowników brakuje w Lubuskim?

Jak wynika z danych BKL, pracodawcy w województwie lubuskim mieli trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy. W 2014 roku, wśród pracodawców poszukujących pracowników do pracy, aż 87% wskazywało na problemy z ich znalezieniem (o 7 p. p. więcej niż w skali kraju). Największy problem ze znalezieniem pracowników mieli pracodawcy z branży opieka zdrowotna oraz budownictwo i transport – odpowiednio 100% i 97% wskazań. W skali kraju, największe trudności w rekrutacji dotyczyły również tych samych branż.

W województwie lubuskim największe problemy rekrutacyjne dotyczyły przede wszystkim robotników wykwalifikowanych – aż 43% pracodawców zatrudniających na stanowiska robotnicze zgłaszało ten problem. Trudno było również znaleźć pracowników usług i sprzedaży (18%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15%). Pracodawcy nie mieli problemów ze znalezieniem osób na stanowiska kierownicze (których jednakże rzadko szukali). Rzadko też rekrutacja techników i średniego personelu nastręczała trudności (jedynie 8% wskazań). Zarówno w województwie lubuskim, jak i w całej Polsce, zdecydowana większość pracodawców, którzy mieli problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, deklarowała, iż głównym tego powodem było niespełnienie ich oczekiwań przez kandydatów. Wskazało tak 85% pracodawców z województwa lubuskiego (o 4 p. p. więcej niż w skali kraju).

Sposoby poszukiwania pracowników w Lubuskim

W 2014 roku wśród pracodawców z województwa lubuskiego najpopularniejszymi metodami poszukiwania pracowników była droga poleceń (75%) oraz korzystanie z usług Powiatowych Urzędów Pracy (60%). Wyniki badań BKL potwierdzają też, że korzystanie z metody poleceń jest najbardziej popularnym sposobem poszukiwania pracowników w całej Polsce. Blisko 69 proc. pracodawców wykorzystuje tę metodę przy poszukiwaniu nowych pracowników. Pracodawcy w regionie stosunkowo często wykorzystywali ogłoszenia prasowe (34% wskazań) i ogłoszenia w Internecie (31%). Popularnym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców na lubelskim rynku pracy jest zamieszczanie ogłoszeń na terenie własnej firmy – to rozwiązanie stosowało 20 proc. pracodawców. Sposoby rekrutacji pracowników w województwie lubuskim odzwierciedlały generalne trendy, które można zaobserwować w skali kraju. Preferencje dotyczące metod rekrutacji różnią się w zależności od branży, w jakiej działa firma oraz ze względu na jej wielkość. Pracodawcy z województwa lubuskiego działający w edukacji prywatnej oraz budownictwie i transporcie najczęściej szukali pracowników drogą poleceń – odpowiednio 100% i 84% wskazań. Ten sposób rekrutacji jest często uznawany za najskuteczniejszy i stosunkowo szybki. Tak częste wykorzystanie tej metody w wyżej wymienionych branżach może wynikać z konieczności szybkiego obsadzenia wolnych miejsc pracy. Ponadto zatrudnienie osób zarekomendowanych jest obciążone mniejszym ryzkiem nieodpowiedniego doboru pracowników.

...


W ramach badania Bilansu Kapitału Ludzkiego pracodawcy pytani byli również o czynniki utrudniające wzrost zatrudnienia w ich firmach. Wśród lubuskich pracodawców najczęściej wymieniane czynniki to: wysokie pozapłacowe koszty pracy (76 proc.), niestabilna sytuacja gospodarcza (63 proc.) oraz zbyt wysokie podatki (74 proc.). Innymi, często wymienianymi przeszkodami w zwiększeniu zatrudnienia w województwie lubuskim były skomplikowane przepisy i regulacje prawne oraz silna konkurencja na rynku (odpowiednio 58% i 53%). Na to pierwsze utrudnienie w szczególności zwracali uwagę pracodawcy z branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

 

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 do 2014 roku systematycznie analizowała jak zmieniała się struktura i zapotrzebowanie na kompetencje na polskim rynku pracy. W trakcie pięciu edycji badań ankieterzy wysłuchali opinii 350 000 respondentów: pracodawców, pracowników, bezrobotnych, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także przedstawicieli instytucji szkoleniowych. Badacze przeanalizowali również kierunki kształcenia szkół i uczelni oraz oferty edukacyjne instytucji szkoleniowych. Pierwsza edycja badań została przeprowadzona w IV kwartale 2010 r. Drugą edycję badań zrealizowano w II kwartale 2011 r., trzecią – w II kwartale 2012 r. Badania czwartej edycji projektu odbywały się w III kwartale 2013 roku, natomiast piątą (ostatnią) edycję badań przeprowadzono w II kwartale 2014 r.

Informacje o projekcie oraz raporty z badań zamieszczone zostały na stronie www.bkl.parp.gov.pl

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.