Pracodawco: Są już środki z KFS na szkolenia

BIZNES


Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabory o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców. To odpowiedni moment, aby pójść do Urzędu Pracy (właściwego ze względu na adres siedziby firmy) i zainteresować się tematem.
                                                                                                                                  

Co to jest KFS?

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła na rynek nowy instrument- KFS. Część składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy została przeznaczona na wsparcie ustawicznego kształcenia podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem wdrożenia tego instrumentu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatynych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

W ramach środków na ustawiczne kształcenie pracodawca może otrzymać środki finansowe na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze  środków KFS,
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak to zrobić?

Każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy, który zamierza inwestować w podnoszenie własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących może skorzystać z dofinansowania KFS. Takie środki, które przekazywane są pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią tzw. pomoc de minimis. Właściciel mikroprzedsiębiorstwa może ubiegać się o dofinansowanie 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do 300% średniego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika. W przypadku małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw dofinansowanie będzie wynosiło 80% kosztów kształcenia. Zainteresowany dofinansowaniem pracodawca musi złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego we właściwym dla siedziby firmy Powiatowym Urzędzie Pracy. Ogłoszenia o naborach oraz dostępne pliki do wypełnienia winny znajdować się na stronach www PUP.

Pracodawca zobowiązany będzie zwrócić przyznane środki na kształcenie ustawiczne w sytuacji jeśli pieniądze będą wydane niezgodne z przeznaczeniem np.:

  • na działania o innym zakresie
  • na działania adresowane do innych grup lub innej liczny osób
  • na działania realizowane w innym terminie niż wskazany we wniosku załączonym do umowy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r . poz. 149)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639)

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.