Barometr różnorodności- wnioski z badań

BIZNES

Temat zarządzania różnorodnością w Polsce staje się coraz bardziej popularny. Może na dzień dzisiejszy można mówić o nim w kategorii mody, ale prędziej czy później każda firma stanie przed koniecznością zarządzania różnorodnością.

Konfederacja Lewiatan zrealizowała już drugą edycję badania Barometr różnorodności, które ma na celu zbadanie jak firmy polskie wykorzystują zróżnicowany potencjał pracowników. Jest to pierwsze ogólnopolskie badanie wskaźnikiem Diversity Index. Obszary objęte badaniem to strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna, struktura zatrudnienia, rekrutacja, rozwój oraz wynagrodzenie.

Różnorodność definiowana jest jako zespół cech określających życie każdego człowieka: płeć, wiek, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna, religia, wyzwanie/ bezwyznaniowość, rasa, narodowość, wyznanie etniczne itp. Różnorodność to także różne kompetencje, umiejętności, talenty, doświadczenia życiowe.

Różnorodność w organizacji to także:

  • wartości i przekonania
  • style pracy
  • sposób uczenia się
  • sposób negocjowania
  • sposoby komunikacji
  • style rozwiązywania konfliktów

Wyniki badań

Żadna z firm, która brała udział w badaniu nie osiągnęła pełnej liczby punktów oznacz to, że żadna nie realizuje w 100% strategii zarządzania różnorodnością.

Firmy duże charakteryzują się większym wskaźnikiem różnorodności w porównaniu do firm mniejszych.

Polityka różnorodności najlepiej jest organizowana w obszarze rozwoju zawodowego.

Zarządzanie różnorodnością jest w dalszym ciągu postrzegane jako stereotypowe i ma głównie charakter deklaratywny.

Kultura organizacji otwartej na różnorodność nie polega na dostosowaniu norm prawa jedynie do równego traktowania pracowników w miejscu pracy, lecz pełnej akceptacji "odmienności" na każdym etapie prowadzonej działalności.

Źródło: II Barometr raport

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.