Praca tymczasowa. Wcale nie gorsza alternatywa pracy

HR, Prawo

Rynek pracy zalewają oferty agencji pracy tymczasowej. Coraz więcej zakładów, szczególnie produkcyjnych, korzysta z usług outsourcingu kadrowo-płacowego. Co roku przybywa ofert pracy w tej formie zatrudnienia, przybywa również pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa jest specyficznym, okresowym charakterem zatrudnienia. Jej istotą jest trójstronna relacja:  pracownik- agencja pracy- klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik. Pracownik tymczasowy, według ustawy o pracy tymczasowej, to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W większości aspektów prawnych chroni go ustawa o pracy tymczasowej, w pozostałych nie objętych ustawą- kodeks pracy. Pracownik takiej agencji odpowiada wobec dwóch pracodawców. Jednym z nich jest agencja pracy tymczasowej– z nią pracownik podpisuje umowę i zostaje oddelegowany do pracy do zakładu drugiego pracodawcy użytkownika. Pracownik agencji zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.
Zauważamy, że praca tymczasowa powoli przestaje być uważana za gorszą formę zatrudnienia. Powodem jest rosnąca popularność takiej formy pracy, coraz częściej dominująca oferta agencji wśród innych ofert pracy oraz z całą pewnością jej udział w niwelowaniu bezrobocia. W społeczeństwie polskim wzrosła świadomość tego, jakie niesie za sobą korzyści taka forma zatrudnienia.

Umowa o pracę

Najczęściej pracownicy agencji przyjmują pracowników na podstawie umowy o pracę, na czas określony. Agencja zatrudnia pracownika, deleguje go do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika. Zdecydowana większość obowiązków oprócz BHP, leży po stronie agencji. To agencja zatrudnia, prowadzi akta osobowe, zgłasza do zakładu ubezpieczeń, nalicza wynagrodzenia, udziela urlopu. Domyślną formą zatrudnienia przy pracy tymczasowej jest umowa o pracę.

Równe prawa

Co istotne, każdemu pracownikowi tymczasowemu przysługują pewne uprawnienia, które są mu tak samo należne jak każdemu innemu pracownikowi. Posiada on to samo prawo jak pracownik etatowy np. do urlopu wypoczynkowego, zwolnień chorobowych, a okres składkowy wliczany jest do przyszłej emerytury. Pracownik tymczasowy ma również to samo prawo dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Jeśli wykonuje pracę na rzecz pracodawcy w okresie dłuższym niż 6 tygodni, posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy pełny miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Ma również prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika.

Elastyczność i minimalizacja formalności

Z całą pewnością największą zaletą pracy tymczasowej jest elastyczność nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz minimalizacja formalności. Praca tymczasowa jest swoistą alternatywą oraz  uzupełnieniem dotychczasowych stosunków pracy.Nie odczuwamy też tak ogromnej presji, by jak kiedyś, za wszelką cenę pracować na czas nieokreślony. W obecnych czasach umowa taka nie daje wystarczającego poczucia stabilizacji, nie jest ona też gwarancją posady „doemerytalnej”. Powoli zaczynamy dostrzegać korzyści współpracy z wieloma firmami, możliwość poznawania ich struktur organizacyjnych oraz sposobu funkcjonowania w różnych branżach, szansę na zdobycie większego doświadczenia.

Większe szanse na rynku pracy

Praca tymczasowa jest również,  a może przede wszystkim źródłem dochodu. Co również, bardzo istotne umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, a zarazem zwiększa szanse pracownika tymczasowego na późniejsze zatrudnienie w zakładzie pracodawcy użytkownika, bądź w innych zakładach działających w podobnej branży i wymagających podobnego doświadczenia. Jest to bezsprzecznie łatwiejsza droga otrzymania oferty pracy.Praca tymczasowa uczy aktywności. Pracownik tymczasowy dość szybko wykształca u siebie postawę mobilności i elastyczności, co jest niewątpliwą zaletą kandydata na rynku pracy.

...

Praca tymczasowa z pewnością nie zastąpi posiadania pracy stałej. Jest ona inną formą współzależności między pracodawcą a pracownikiem, ale na pewno nie gorszą szansą na zatrudnienie i zarobkowanie. Ta elastyczna forma zatrudnienia jest ważnym orężem do walki z bezrobociem, stwarza możliwości rozwoju gospodarki. Praca tymczasowa jest alternatywą dla rozwoju zawodowego pracowników, ogromną szansą dla osób szukających możliwości zdobycia doświadczenia na rynku pracy, przy jednoczesnym poczuciu ochrony ze strony ustawy oraz kodeksu pracy.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1608)
Kodeks pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami

Drukuj artykuł
Renata Wowra

Ekspert HR Polska ds. elastycznych form zatrudnienia

Koordynuje proces zatrudnienia pracowników tymczasowych branży produkcyjnej dla klientów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przeprowadza wywiady i testy kwalifikacyjne, organizuje kampanie rekrutacyjne, sprawdza zgodność wymogów oferty z kompetencjami kandydatów.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.