Praca tymczasowa podstawowe zagadnienia

HR, Prawo

Podstawowe kwestie prawne odnośnie pracy czasowej określa Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.

Jak czytamy we wstępie:

„Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.”

Podstawowe terminy

Praca tymczasowa polega na świadczeniu przez zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej określonego rodzaju pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Jest to nowa forma zatrudnienia, nie zawierająca cech typowych dla stosunku pracy.

praca tymczasowa- wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie zadań:
sezonowych, okresowych, doraźnych lub
kiedy terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub
których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika

agencja pracy tymczasowej- zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

pracownik tymczasowy- pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika

pracodawca użytkownik- pracodawca lub podmiot niebędący w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawcą, wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie

W zakresie nieuregulowanym odmiennie przepisami ustawy i przepisami odrębnymi do agencji pracy tymczasowej, pracownika tymczasowego i pracodawcy użytkownika stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika (...).

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.

Umowa o pracę zawierana jest na piśmie, jeżeli nie została zawarta w formie pisemnej agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest potwierdzić w formie pisemnej pracownikowi tymczasowemu rodzaj zawartej umowy i jej warunki nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Umowa zawierana między agencja pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym powinna określać:

  • warunki zatrudnienia
  • wynagrodzenie oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej

Rozwiązanie umowy

Możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przez każdą ze stron w terminie wcześniejszym:

  • za trzydniowym wypowiedzeniem, jeśli okres zawarcia umowy nie przekracza 2 tygodni
  • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie

Obowiązki pracodawcy użytkownika

Pracodawca użytkownik jest obowiązany:

  1. zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej;
  2. prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
  3. nie traktować pracownika tymczasowego mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Urlop

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.

Maksymalny okres pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika
W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej za-trudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wy-konywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092211737

2. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r.:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031661608

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.