Agencje zatrudnienia- podstawy prawne

HR, Prawo

Podstawy prawne działania agencji reguluje Ustawa z dnia 20.04.2004 O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W myśl ustawy agencja pracy tymczasowej to instytucja rynku pracy realizująca działania określone w ustawie.

Agencjami zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi:

 • w zakresie pośrednictwa pracy
 • pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
 • poradnictwa zawodowego
 • doradztwa personalnego
 • pracy tymczasowej.

Agencja może świadczyć usługi po uprzednim uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, którą prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej www.kraz.praca.gov.pl

Agencja zatrudnienia prowadzi działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich usług w zakresie:

Pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:

 • udzielaniu osobom pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami:
 • kierowanie osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2,

doradztwa personalnego, polegających w szczególności na :

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy;
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy;
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji;

poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie;

pracy tymczasowej, polegających na:

 • zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Agencja zatrudnienia jest obowiązana do przetwarzania posiadanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Agencji zatrudnienia:

1.Ustawa z dnia 20.04.2004 O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040991001&type=1

2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000899

3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.