Dobre praktyki współpracy z Agencją Zatrudnienia

HR, Prawo


Pracodawcy zmuszeni są działać w warunkach nieustannej zmiany. Zatrudnienie pracowników na stałe staje się często bardzo ryzykowne i kosztochłonne. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się w takich sytuacjach sięganie po elastyczne formy zatrudnienia.Nie wszyscy pracodawcy wiedzą jednak jak bezpiecznie i optymalnie skorzystać z pracy tymczasowej, komu to rozwiązanie jest dedykowane i jak uniknąć czyhających na rynku pułapek. Oto kilka cennych podpowiedzi.

Komu dedykowana jest praca tymczasowa?

Mimo, że praca czasowa jest rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim sektorom produkcyjnym i usługowym podlegającym dużym wahnięciom sezonowym, to jest ona również drogą do stałego zatrudnienia dla wielu młodych ludzi. Pozwala bowiem sprawdzić pracownika przed bezpośrednim zatrudnieniem go. Jest szansą dla osób bez żadnego doświadczenia zawodowego na zdobycie niezbędnych kwalifikacji, poznanie rynku pracy i usamodzielnienie się. Warto zauważyć, że prawie 50% wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce, to właśnie osoby między 18 a 26 roku życia. Pracownikom tymczasowym można powierzyć wykonywanie niemal każdego rodzaju pracy, poza  pracami określonymi w art. 23715 Kodeksu pracy. Przepis ten odnosi się do wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Zaliczają się do nich miedzy innymi: roboty budowlane, prace w zbiornikach, niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości. W praktyce praca tymczasowa ma zastosowanie w okresach nasilenia produkcji, w przypadku potrzeby okresowego zastąpienia etatowego pracownika, w zawodach powodujących dużą rotację pracowników, w trakcie okolicznościowych akcji promocyjnych. Praca tymczasowa jest również częstym rozwiązaniem w przypadku okresu próbnego przy zatrudnianiu nowego pracownika na etat oraz przy wykonywaniu prac nietypowych, które nie są związane z profilem działalności przedsiębiorstwa.

Kiedy warto zdecydować się na współpracę z agencją?

Z analiz rynku pośrednictwa pracy wynika, że pracodawcy coraz częściej decydują się na współpracę z agencjami zatrudnienia. Dzisiejsze procesy rekrutacyjne są dość długie, żmudne i kosztowne. Przeprowadzanie ich we własnym zakresie przez pracodawcę powoduje zwykle konieczność oddelegowywania do ich obsługi wartościowych, merytorycznych pracowników, co powoduje czasowe wyłącznie ich z dotychczasowych obowiązków. Co warte podkreślenia, rekrutacje te nie zawsze kończą się też pełnym sukcesem. Tymczasem zatrudnienie niewłaściwego kandydata to nie tylko wysoki koszt wdrażania go w obowiązki, ale również konieczność powtórzenia całej procedury rekrutacyjnej od nowa. Współpraca z agencją pracy tymczasowej zwalnia pracodawcę z wykonywania wielu obowiązków administracyjnych wobec pracowników tymczasowych, a także znacznie ogranicza koszty, jakie należałoby ponieść na rekrutację pracowników.

O czym należy pamiętać wybierając agencję zatrudnienia?

Przy wyborze dostawcy usług pracy tymczasowej warto by pracodawcy kierowali się głównie relacją ceny do jakości. Jednak kryterium cenowe nie powinno nigdy być jedynym przy wyborze kluczowych dostawców usług. Niezwykle ważna jest też wiarygodność agencji. Każda taka firma jest zobowiązana posiadać certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wykaz zarejestrowanych podmiotów można sprawdzić na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Konieczne jest też sprawdzenie, czy agencja posiada aktualne ubezpieczenie. Poza OC, niezbędne są klauzule dodatkowe, dotyczące odpowiedzialności pracodawcy z tytułu szkód w nieruchomościach osób trzecich, wypadku przy pracy, szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem ubezpieczonego, szkód powstałych po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy. Cenną informacją jest także to, czy agencja działa na rynku przynajmniej rok i wywiązuje się zarówno ze zobowiązań publicznoprawnych, zobowiązań wobec pracodawcy użytkownika jak i wobec pracownika tymczasowego. Warto również poprosić przedstawicieli agencji o referencje od pracodawców, którzy już skorzystali z usług tej firmy. Dobrze jest również poprosić agencję o przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w urzędzie skarbowym i ZUS. Jeśli nie jest ona w stanie tego zrobić, pracodawca powinien wówczas poprosić o wydruk z rachunku zysków i strat. Istotne jest również poszukiwanie agencji specjalizujących się w wybranej branży. Konsultanci mający doświadczenie w określonym sektorze rynku łatwiej i szybciej będą w stanie dopasować kandydata do oferowanego miejsca zatrudnienia.

...

Warto również zwrócić uwagę na to czy rozpatrywana przez nas agencja jest zrzeszona w branżowej organizacji, takiej jak Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, która na bieżąco weryfikuje czy agencja działa zgodnie z przepisami prawa oraz powszechnymi standardami biznesowymi i etycznymi, edukuje i szkoli swoich członków, a w razie potrzeby rozstrzyga ewentualne spory.

Drukuj artykuł
Krzysztof Jakubowski


wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, wiceprezes firmy InterKadra

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.