Jak odwołać się do sądu pracy?

Prawo pracy, Akty prawne

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19, dalej jako k.p.) pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Zwrot „może wnieść odwołanie” oznacza możliwość wytoczenia powództwa o roszczenia przewidziane w art. 45 § 1 k.p.

 

Z przepisu art. 46§ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2021.1805 t.j. z dnia 2021.10.04, dalej jako k.p.c.) wynika, że pracownik może wytoczyć powództwo bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia wynosi 21 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (art. 264 § 1 k.p.).

Oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu oraz rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p.). Należy przez to rozumieć wskazanie terminu wytoczenia powództwa oraz właściwego sądu. Niepouczenie lub błędne pouczenie pracownika z reguły będzie uzasadniało przywrócenie terminu na podstawie art. 265 § 1 k.p. z uwagi na brak winy pracownika w uchybieniu terminowi.

Terminy złożenia odwołania od wypowiedzenia (art. 265 § 1 k.p.) oraz wystąpienia z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania (art. 265 § 2 k.p.) biegną od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, tj. od dnia, w którym oświadczenie pracodawcy doszło do pracownika w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią, choćby pracownik odmówił zapoznania się z nim (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Jak trafnie stwierdził Sąd Najwyższy w tezie 2 wyroku z dnia 26.11.2003 r., w sprawie o sygn. akt  I PK 490/02, złożenie pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób dorozumiany (art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p.) jest równocześnie zawiadomieniem go o rozwiązaniu umowy o pracę w rozumieniu art. 264 § 2 k.p. W wyroku z dnia  18.12.2003 r., w sprawie o sygn. I PK 100/03, Sąd Najwyższy przyjął jednak, że jeżeli oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zostanie złożone ustnie i bez pouczenia pracownika o prawie wniesienia powództwa do sądu, to późniejsze pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu umowy i terminie wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami do sądu pracy nie zawiera oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy ale, jedynie informację o wcześniejszym złożeniu takiego oświadczenia. Jego skutkiem prawnym jest jednak zapoczątkowanie biegu terminu do wystąpienia z powództwem do sądu pracy (art. 264 § 2 k.p.), chyba że pracownik wcześniej uzyskał informacje o takiej możliwości.

W razie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę z pracownicą ciężarną określone w art. 264 k.p. terminy do wytoczenia powództwa (21 dni) biegną od dnia otrzymania przez pracownicę przedmiotowego oświadczenia woli pracodawcy tylko wtedy, gdy pracownica w tym dniu była w ciąży i wiedziała o niej. W pozostałych przypadkach podlegania ciężarnej pracownicy szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy terminy te biegną od dnia powzięcia przez pracownicę wiadomości o ciąży. Tylko takie określenie początku ich biegu umożliwia bowiem pracownicy ciężarnej wskazanie w pozwie stanu ciąży jako okoliczności uzasadniającej jej żądanie przywrócenia do pracy, czyli realizację jej uprawnień przewidzianych w art. 177 k.p. Terminy te mogą być przywrócone na podstawie art. 265 k.p.

Odwołując się do sądu należy pamiętać o tym, by pismo zostało wysłane listem poleconym bądź złożone osobiście na biurze podawczym sądu, najpóźniej w dniu w którym upływa termin do złożenia odwołania. 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Natalii Zielmachowicz posiada grono specjalistów praktykujących w obszarze szeroko rozumianej upadłości, w tym szczególnie upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i zakresem usług Kancelarii radcaprawny-trojmiasto.pl.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.