5 najważniejszych zmian w przepisach 2016 roku

Prawo pracy, Akty prawne

Z Nowym Rokiem, nowym krokiem! Co roku w pierwszych miesiącach musimy poradzić sobie z "nowym", czyli ze zmianami w przepisach, nowymi regulacjami w systemach kadrowo-płacowych. Ile mogą trwać umowy na czas określony? Jak wyglądają stawki dla osób, które mają więcej niż jedną umowę cywilno-prawną?

Przedstawiamy listę najważniejszych zmian, jakie należy wprowadzić w systemach kadrowo-płacowych w pierwszych miesiącach 2016 roku.

Maksymalnie 33 miesiące

Tyle mogą trwać umowy na czas określony. Jeśli pracodawca, nawet przed wejściem w życie zmian w przepisach, zawrze zbyt długą umowę na czas określony, umowa ta przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Limit 33 miesięcy będzie dotyczył także umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Jedyną ulgą będzie fakt, że 33 miesiące będą liczone dopiero od momentu wejścia w życie zmian.
Ważne: przerwa między umowami nie ma już w nowym stanie prawnym znaczenia.

1000 zł na dziecko miesięcznie przez rok

Świadczenie dotyczy osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, które urodziły bądź adoptowały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych). Świadczenie będzie wypłacane także osobom, które samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku większej liczby dzieci świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio przez:
- 65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt / adopcji 2 dzieci
- 67 tygodni – w przypadku trojaczków
- 69 tygodni – w przypadku czworaczków
- 71 tygodni – w przypadku pięcioraczków i większej liczby dzieci

Dofinansowanie żłobków i przedszkoli zwolnione z podatku

Nowe, prorodzinne zwolnienie podatkowe – od 1 stycznia 2016 roku pracodawca może wliczyć w koszty. Dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy będzie objęte zwolnieniem podatkowym. Pracodawcy zyskają możliwość wliczenia tych świadczeń, a także środków przeznaczonych na utworzenie i prowadzenie przyzakładowych klubów dziecięcych, żłobków i przedszkoli, w koszty.

Warto pamiętać, że obowiązuje miesięczny limit zwolnienia w wysokości:
- 400 zł – w przypadku objęcia pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego
- 200 zł – w odniesieniu do świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola 

Możliwość wybierania opieki nad dzieckiem w godzinach.

W kwestii tzw. opieki nad dzieckiem niezmienny pozostaje wymiar tego uprawnienia – 2 dni robocze, z tym zastrzeżeniem, że w znowelizowanych przepisach „opiekę” można rozliczać zarówno w dniach, jak i godzinowo. O formie rozliczania decyduje pracownik, wypisując pierwszy w danym roku wniosek o opiekę. Uelastycznienie możliwości wybierania opieki nad dzieckiem to z jednej strony ukłon w kierunku tych rodziców i opiekunów, którzy dotychczas musieli brać cały dzień wolnego, podczas gdy potrzebowali np. kilku godzin. Przy takim rozliczeniu będą mogli w ostatecznym rozrachunku wykorzystać „opiekę” więcej niż dwa razy w roku. Problem pojawia się w przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze. Tu warto wspólnie przeanalizować, która forma będzie najkorzystniejsza dla pracownika. A pracodawcy? Muszą się przede wszystkim technicznie przygotować na to, że pracownicy mogą w tym samym czasie w dwojaki sposób wykorzystywać i rozliczać jedno świadczenie (w rozliczeniu dniowym lub godzinowym). 

Odprowadzanie składek dla osób, które mają więcej niż jedną umowę cywilno-prawną

Jeśli w 2016 roku podstawy wymiaru składek  – emerytalnej i rentowej – z każdej z odrębnych umów cywilnych jednej osoby będą niższe niż 1850 zł, czyli płaca minimalna, osoba ta będzie objęta również obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tych umów. Jeżeli podstawa z pierwszej umowy będzie niższa od kwoty minimalnej pensji, a z drugiej co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu, osoba ta zostanie objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiej umowy, a z pierwszej – dobrowolnymi.

Drukuj artykuł
Elżbieta Bokiej

Quercus, Poznań

Konsultant SAP HR.
Certyfikowany doradca w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w systemie SAP HR. Specjalizuje się w tematyce płac. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.