Refundacja kosztów zatrudnienia młodego pracownika

HR Komentarz


Pracodawcy mogą już skorzystać z refundacji kosztów, jakie ponoszą zatrudniając młodych pracowników, czyli osoby do 30 roku życia. Taką możliwość przewiduje nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.W latach 2016-2018 pracodawcy będą mogli uzyskać ze środków Funduszu Pracy pieniądze na zatrudnianie młodych osób. W tym celu starosta zawiera z pracodawcą umowę, na podstawie której pracodawca przez 12 miesięcy otrzyma refundację części kosztów zatrudnienia młodych osób, a ściślej bezrobotnych skierowanych przez Urząd Pracy, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Refundacja z Funduszu Pracy może maksymalnie osiągnąć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Są jednak pewne warunki – pracodawca będzie zobligowany zatrudniać pracownika (lub inną osobę skierowaną przez Urząd Pracy w jego miejsce) przez kolejne 12 miesięcy, ale już z własnych środków. Niedopełnienie tego warunku może skutkować koniecznością zwrotu przyznanych pracodawcy środków, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami.

Nowela przewiduje, że zawarcie umów na powyższych warunkach możliwe będzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., aż do 31 grudnia 2017 r., co z kolei oznacza, że z refundacji mogą korzystać przedsiębiorcy w latach 2016-2018. Powyższe zmiany mają zmniejszyć bezrobocie i dać szansę młodym ludziom na znalezienie pracy na co najmniej 2 lata. Koszt programu to prawie 3 mld zł.

Ważne: Z refundacji nie będą mogli skorzystać Ci pracodawcy, u których w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o refundację kosztów doszło do zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy – ma to zapobiec zwalnianiu pracowników w celu skorzystania z powyższego programu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1814).

Drukuj artykuł
Hanna Prusik

Impel Business Solutions Sp. z o.o., Wrocław

Specjalista ds. prawnych, Aplikant Radcowski przy OIRP we Wrocławiu.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.