GAG CLAUSE- klauzula poufności

HR English

Exercise

Every week you check yourself in business vocabulary. This time you are invited to consider how effective you are in business grammar.

1. Have you seen _________ raport we were talking about in the morning?

a/ a   
b/ -                                     
c/ the

2. At the moment sales __________ very quickly.

a/ are increasing           
b/ increase                     
c/ increases

3. Only three people ________  in a training yesterday.

a/ attended                    
b/ attending                     
c/ have attended

4. What __________ at your appraisal last month?

a/ did you discuss          
b/ you discussed            
c/ do you discuss

5. Are you late? Don’t worry! I _________ you a lift to work if you like.

a/ am giving                    
b/ will give                        
c/ give

6. My boss, __________ is the head of HR, is planning to retire very early.

a/ who                                               
b/ which                            
c/ that

Answers:
1c
2a
3a
4a
5b
6a

Drukuj artykuł
Anna Korzekwa

4jobs STUDIO, Gliwice

Trener języka angielskiego w biznesie z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich SGH opartych na strukturze MBA, a także Studiów Podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi . Opracowuje i wdraża, w zakresie języka specjalistycznego, kompleksowe programy szkoleniowe w formule ‘in-company’.

„Znam przepisy na zajęcia doskonałe i nie boję się z nich korzystać!”

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.