Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Prawo pracy, Prawo

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące wypełniania tej powinności przez pracodawcę.


Zostały one wprowadzone poprzez znowelizowanie regulujących te kwestię przepisów kodeksu pracy oraz wydanie nowego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W kodeksie pracy zostały uregulowane dwie odrębne sytuacje, których zaistnienie powoduje po stronie pracodawcy aktualizację obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy. Treść tego obowiązku różni się w zależności od tego, czy strony stosunku pracy decydują się na definitywne jego zakończenie, czy też pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia łączącej je umowy o pracę postanawiają kontynuować zatrudnienie poprzez zawarcie kolejnej umowy o pracę. Należy jednak pamiętać o tym, że zarówno w jednym, jak i drugim przypadku wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Rozwiązanie stosunku pracy

W sytuacji definitywnego rozwiązania stosunku pracy tj. przypadku, w którym strony rozwiązując umowę o pracę nie decydują się na jego kontynuację poprzez zawarcie kolejnej umowy, pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy. Powinien on wypełnić spoczywającą na nim powinność niezależnie od wniosku pracownika w tym zakresie. Przepisy kodeksu pracy nie precyzują jednak tego, jak powinno być rozumiane sformułowanie „niezwłocznego” wydania świadectwa pracy. Jego bliższe określenie znajduje się w nowym rozporządzeniu. Zgodnie z jego treścią wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić w dniu, w którym stosunek pracy ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu. Jedynie w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych wypełnienie tego obowiązku nie jest możliwe we wskazanym terminie, pracodawca powinien przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej) w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Kontynuacja zatrudnienia

Odmiennie przedstawia się sytuacja, jeżeli umowa o pracę zostaje rozwiązana, ale strony decydują się na kontynuację zatrudnienia i tym celu w ciągu 7 dni od jej rozwiązania zawierają kolejną umowę. Wówczas pracodawca zwolniony jest z obowiązku wydania świadectwa pracy z własnej inicjatywy. Aktualizacja tego obowiązku następuje dopiero wówczas, gdy pracownik złoży stosowny wniosek w tym zakresie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek ten może dotyczyć wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia lub też ograniczać się do wskazanych wedle uznania pracownika okresów.

Ważne

Dodatkowo, ważna regulacja wprowadzająca rozwiązanie odrębne od wyżej przedstawionych znajduje się w przepisach przejściowych rozporządzenia. Reguluje ona obowiązek wydania świadectwa pracy za okresy zatrudnienia, które zostały zakończone przed datą wejścia nowych przepisów tj. przed 1 stycznia 2017 r. Dotychczas, w stosunku do pracownika, który pozostawał w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony obowiązek wydania świadectwa pracy w odniesieniu do umów już zakończonych powstawał z upływem 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Sytuację, w której 1 stycznia 2017 r. nie upłynął wskazany 24-miesięczny termin regulują właśnie przepisy przejściowe rozporządzenia. Zgodnie z ich brzmieniem w przypadku, gdy 1 stycznia 2017 r. nie upłynął jeszcze wskazany 24-miesięczny termin, to pracodawca powinien wydać świadectwo pracy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Obowiązek ten aktualizuje się niezależnie od tego czy po 1 stycznia 2017 r. między stronami została zawarta nowa umowa, gdyż przepisy precyzyjnie określają, że obowiązek wydania świadectwa pracy w terminie 6 miesięcy dotyczy umów terminowych, które zostały rozwiązane przed 1 stycznia 2017 r. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości złożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy przed upływem wskazanego 6-miesięcznego terminu. Wówczas pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tym zakresie.

...

Należy wyraźnie zaznaczyć, że zasady dotyczące wydawania świadectw pracy różnią się w zależności od tego, czy rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę jest jedynie jednym z etapów kontynuowanego zatrudnienia, czy też równoznaczne jest z definitywnym zakończeniem stosunku pracy.

Drukuj artykuł
Edyta Jagiełło

Raczkowski Paruch sp.k., Warszawa

Radca prawny. Zapewnia wsparcie firmom w zakresie prawa pracy i doradza w zakresie ochrony danych osobowych Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy związanych z międzynarodowymi fuzjami i przejęciami.

Natalia Łokińska

Raczkowski Paruch sp.k., Warszawa

Prawnik. Zdobywała Doświadczenie zawodowe w lubelskich i krakowskich kancelariach, a także w sądach w wydziałach cywilnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.