Poradnik przedsiębiorcy 4/6: Spółka partnerska

Prawo pracy, Poradnik przedsiębiorcy

Spółka partnerska (s.p.) jest dość charakterystyczną, bo „dedykowaną” spółką osobową- tworzona jest przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Specyfika prowadzenia spółki partnerskiej

Partnerami w tej spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (zgodnie z listą wolnych zawodów zawartych w art. 88 KSH). Wolne zawody to: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz medycyny, stomatolog, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, notariusz, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego z partnerów, oznaczenie „i partner”, „i partnerzy” lub „spółka partnerska” (np. „X, Y i partnerzy adwokaci i radcowie s.p”.),  oraz oznaczenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Spółka partnerska może być zawarta w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Umowa spółki partnerskiej

Powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Musi ona zawierać określenie wolnego zawodu (lub zawodów) wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, oznaczenie przedmiotu działalności, nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nazwiska i imiona partnerów, w przypadku, gdy spółką reprezentują tylko niektórzy z partnerów, firmę i siedzibę spółki, czas trwania (jeśli spółka jest zawarta na czas oznaczony) oraz określenie wkładów, wnoszonych do spółki przez każdego z partnerów oraz ich wartość.

W przypadku spółki partnerskiej brak jest wymogu określonego kapitału przy zakładaniu spółki.

Zobowiązania spółki

Partner spółki partnerskiej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych partnerów lub będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o prace lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu lub zależności służbowej innego partnera lub świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

W umowie spółki jeden lub kilku partnerów może zgodzić się na ponoszenie odpowiedzialności na takich samych zasadach, jak w spółce jawnej.

Wszyscy partnerzy spółki partnerskiej mają prawo do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki. Z ważnych powodów jest możliwe pozbawienie któregokolwiek z partnerów prawa do reprezentowania spółki. Dokonuje się tego uchwałą, powzięta większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów…czyli nie jest łatwe.
Umowa spółki partnerskiej może przewidywać powierzenie prowadzenia spraw i reprezentowanie spółki zarządowi.

Ważne!

Istotne znaczenie ma fakt odpowiedzialności partnerów wyłącznie za własne działania i zaniechania – poszczególni partnerzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe w wyniku działalności innych partnerów (czyli ma tu zastosowanie zasada „każdy za siebie”). Ważne! Partnerzy odpowiadają jednak nie tylko za własne działania i zaniechania, lecz także za działania i zaniechania osób wykonujących czynności pod ich kierownictwem! Partnerzy mogą jednak zawrzeć w umowie spółki zapis o odpowiedzialności jednego lub kilku partnerów (albo wszystkich) na identycznych zasadach, jak w przypadku spółki jawnej – czyli pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, bez ograniczeń. Zaletą spółki partnerskiej jest możliwość stosowania uproszczonych form księgowości.

Co z podatkiem?

W przypadku spółki partnerskiej to partnerzy, a nie sama spółka podlegają obowiązkowi rozliczania podatku dochodowego. Sama spółka partnerska nie jest płatnikiem ani podatku dochodowego od osób fizycznych, ani od osób prawnych. Każdy z partnerów spółki rozlicza się z własnego, osiąganego przychodu oraz z ponoszonych kosztów. Spółka jest podatnikiem podatku VAT.
Jeżeli partnerzy w umowie spółki nie określą ilościowo proporcji udziału w zyskach, przyjmuje się, że każdy z nich ma prawo do równego udziału. Wedle tej ustalonej proporcji rozlicza się też koszty uzyskania przychodów.

Rozwiązanie spółki powodują:

  • Przyczyny określone w umowie spółki
  • Jednomyślna uchwała wszystkich partnerów
  • Ogłoszenie upadłości spółki
  • Utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu
  • Prawomocne orzeczenie sądu

Gdy w spółce pozostanie jeden partner lub tylko jeden partner ma prawo do wykonywania wolnego zawodu, spółka ulega rozwiązaniu po roku od zaistnienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek.

                                                                                      ---

Jak wspomniano we wstępie – spółka partnerska jest dość specyficzną formą prowadzenia działalności. Głównie ze względu na ograniczenie jej wyłącznie do przedstawicieli wolnych zawodów” (czyżby jakiś ukłon ustawodawcy w kierunku owych specjalistów, mający zachęcić ich do współdziałania?). Jeśli rozpatrywać to w kategoriach ogólnych, w odniesieniu do wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej – niewątpliwie jest to wada. Oczywiście – dla tych, którym jest ona dostępna, fakt dedykowania tej jednej grupie zawodowej będzie zaletą. Inne zalety spółki partnerskiej to nieskomplikowany, mało kosztowny i szybki tryb rejestracji, możliwość wniesienia do spółki wkładu w postaci aportu rzeczowego, brak wymaganych kapitałów przy powoływaniu spółki oraz prosty sposób jej likwidacji.

Drukuj artykuł
Paweł Cholewka

Ekspert HRPolska.pl ds. prawa pracy   

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych śląskich kancelarii prawniczych, obszarach obsługi prawnej i strategii spółek sektora finansowego i energetycznego oraz administracji publicznej, tak na stanowiskach specjalistycznych, jak i menedżerskich.
Doradca prawny Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Autor licznych publikacji z zakresu prawa, zarządzania, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych. Trener i wykładowca. Felietonista portalu HRPolska.pl, Dziennika Zachodniego oraz gazety Nasze Miasto.
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiów podyplomowych Akademia Trenerów Biznesu oraz studiów podyplomowych Coaching – Akademia Coacha w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.