W jaki sposób pracodawca może skontrolować liczebność zakładowej organizacji związkowej?

Prawo pracy, Poradnik przedsiębiorcy

Dla korzystania z uprawnień zakładowej organizacji związkowej wynikających z ustawy związkowej (np. prawa do zajmowania stanowiska wobec pracodawcy w indywidualnych sprawach dotyczących pracowników) organizacja związkowa nie tylko musi zrzeszać minimalną określoną przepisami liczbę osób (pracowników – a od tego roku również innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową), ale periodycznie raportować pracodawcy dane o swojej liczebności.

Zapisz się do: Szkoła HR Business Partner

Informacja o liczbie członków co sześć miesięcy

Do końca 2018 r. informacje takie związki musiały przedstawiać co kwartał. Po zmianach, które weszły w życie z początkiem tego roku dane o liczebności organizacja związkowa może przedstawiać rzadziej, dwa razy do roku, wg stanu na koniec czerwca i grudnia każdego roku.

Jak zweryfikować informacje podane przez związek?

W poprzednio obowiązujących przepisach ustawy związkowej brak było wyraźnych przepisów, które dawałyby pracodawcy prawo do weryfikowania informacji przedstawianej przez związki. W nowym stanie prawnym ustawodawca lukę tę uzupełnił.

Aktualnie nie tylko pracodawca, ale także inna działająca u niego organizacja związkowa, mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia wobec informacji przedstawionej przez zakładową organizację. Jeżeli organizacja, wobec której zastrzeżenie to zgłoszono, chce utrzymać swoje uprawnienia, powinna wystąpić do sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o ustalenie przez ten sąd jej liczebności. Postępowanie w tej sprawie toczy się wedle przepisów kpc o postępowaniu nieprocesowym i powinno zakończyć się w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

Dane osobowe chronione w toku postępowania sądowego

Ponieważ dane osobowe członków związków podlegają szczególnej ochronie i pracodawca co do zasady nie ma podstaw do żądania od związku imiennej listy tych osób, podlegają one tej ochronie również w trakcie postępowania sądowego. Ustawa bowiem wprost wskazuje, że pracodawca nie do nich dostępu także w razie złożenia wniosku do sądu. Jedynym organem uprawnionym do zapoznania się z nimi i zdecydowania, jaką liczbę osób zrzesza dana organizacja, pozostaje sąd.

Jak często można korzystać z procedury weryfikacji sądowej?

Ustawa przewiduje, że w przypadku gdyby w efekcie złożenia wniosku do sądu okazało się, że dane przedłożone przez związek są prawidłowe, ponowny wniosek do sądu złożyć będzie można dopiero po upływie roku od uprawomocnienia się postanowienia sądu.

...

Pamiętać trzeba również, że zgodnie z przepisami ustawy związkowej, zawyżanie przez organizację związkową informacji o liczbie swoich członków w celu np. uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej, może stanowić przestępstwo zagrożone grzywną.

Drukuj artykuł
Jakub Jurasz

Radca prawny od roku 2008, wspólnik komandytariusz Kancelarii, specjalizujący się w obszarze prawa pracy i problematyce prawa ochrony danych osobowych. Z Kancelarią współpracuje od roku 2004 r., od roku 2014 kieruje jej praktyką prawa pracy. Posiada wieloletnią praktykę procesową, reprezentuje pracodawców w licznych sporach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju obejmujących odszkodowania, jak również kary umowne wynikające z umów o zakazie konkurencji, roszczenia z tytułu pracy nadliczbowej i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, sprawy z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Prowadzi także liczne szkolenia dla Klientów Kancelarii, przede wszystkim w obszarze ochrony danych osobowych, jak również szeroko rozumianego prawa pracy, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, dyscyplinowaniu pracowników, relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.