BUR szansą na rozwój dla małych firm

Prawo pracy, Poradnik przedsiębiorcy

W dzisiejszych czasach przyszłość i przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zależy od wiedzy i poziomu wykształcenia pracowników. Efektem takiej sytuacji jest dynamiczny rozwój rynku edukacyjnego w Polsce, który dodatkowo wspomagają dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Czym jest BUR i czy pomoże on małym przedsiębiorcom w walce z wielkimi korporacjami?

Edukacja kluczem do rozwoju małych firm

Jak wynika z badań głównymi korzyściami płynącymi z podniesienia nakładów finansowych na działania edukacyjne jest zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników oraz lepsze wyniki finansowe. Są to najbardziej widoczne parametry skuteczności dla osoby zarządzającej. Dodatkowo przekładają się one na motywację w całym zespole, co umacnia relacje pomiędzy współpracownikami. Poprawa efektywności powoduje, że pracownicy są w stanie angażować się w nowe obowiązki, a przedsiębiorstwo zyskuje wykwalifikowaną kadrę na dłuższą perspektywę czasową.

To wszystko sprawia, że przedsiębiorców nie potrzeba przekonywać do skuteczności oraz korzyści wynikających z działań edukacyjnych. Jak wynika z raportu HRP Group aż 82,1% firm deklaruje chęć wysłania swoich pracowników na szkolenia lub kursy, licząc, że dzięki temu będą w stanie rywalizować z zagranicznymi korporacjami, które coraz chętniej wchodzą na polski rynek. W 2015 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała badania, w których pokazano, że zaledwie 25% przedsiębiorców szkolących swoich pracowników to przedstawiciele reprezentujący sektor MŚP. Zdecydowaną większość stanowią duże firmy, które mają własne środki na rozwój kadry. Dodatkowo małe przedsiębiorstwa nie wiedzą, gdzie szukać dofinansowań i jak się o nie starać. Ponadto okazuje się, że dla wielu osób procedury formalne są zbyt skomplikowane. Efektem takiej sytuacji jest pogłębiająca się przewaga dużych firm, które pozostawiają konkurencję daleko w tyle.

BUR panaceum na zwiększenie przewagi konkurencyjnej małych firm

Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi edukacyjne oraz rozwiązaniem na wyżej wymienione problemy ma być Baza Usług Rozwojowych. Jest to ogólnopolski projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jej główną ideą jest zebranie w jednym miejscu bogatej oferty edukacyjnej oraz połączenie jej z zainteresowanymi przedsiębiorcami. Baza Usług Rozwojowych jest bezpłatną platformą informacyjną, na której można znaleźć różnego rodzaju propozycje kursów, szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu lub coachingu). Ponadto to sami przedsiębiorcy podejmują decyzję, która oferta jest dla nich najbardziej adekwatna.

Na początku lutego 2018 roku w Bazie Usług Rozwojowych znajdowało się już ponad 23 tys. różnego rodzaju form edukacyjnych. Niewątpliwym ułatwieniem przeglądania platformy jest filtr, który daje możliwość selekcji spośród 21 głównych kategorii, sposobu finansowania, miejsca prowadzenia usługi edukacyjnej lub ceny. Dodatkowo przedsiębiorcy zainteresowani wybraniem oferty konkretnego usługodawcy mogą w łatwy sposób wyszukać go, wpisując nazwę. Niewątpliwą zaletą Bazy Usług Rozwojowych jest system oceny po odbytej usłudze. Daje on możliwość sprawdzenia jakości świadczonych usług.

Ze wsparcia finansowego realizowanego w ramach Bazy Usług Rozwojowych mogą korzystać firmy z sektora MŚP, których definicję prawną określa rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 6 sierpnia 2008 r. W nim możemy znaleźć, że do sektora MŚP zaliczają się: mikro (do 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans nieprzekraczający 2 mln euro), małe (do 50 pracowników oraz roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro) oraz średnie przedsiębiorstwa (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln euro). Dodatkowo podmiot gospodarczy ubiegający się o wsparcie finansowe musi być zarejestrowany w jednym z 14 województw (wyłączone jest w. mazowieckie i pomorskie).

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem w ramach Bazy Usług Rozwojowych mogą ubiegać się o dofinansowanie aż do 400 tys. zł na firmę! Oczywiście jest to uzależnione od wielkości podmiotu gospodarczego oraz województwa, w którym jest on zarejestrowany. Najczęściej dofinansowanie przypadające na jednego pracownika wynosi około 5 tys. zł. Warto zaznaczyć, że poszczególne województwa wybrały różne sposoby dystrybucji środków. Najczęstszą formą wsparcia jest refundacja. Na początku przedsiębiorca pokrywa całą kwotę usługi edukacyjnej z własnych środków. Po uzupełnieniu ankiety ewaluacyjnej, uzyskaniu zaświadczenia/certyfikatu oraz przedstawieniu faktury może ubiegać się on o zwrot części kosztów. Jest to najczęstszy sposób wsparcia MŚP. Dwiema pozostałymi formami rozliczenia dofinansowań są bony (w. małopolskie i łódzkie) lub konto przedpłacone (w. śląskie). Ważną informacją jest również fakt, że wielkość dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz województwa i wynosi ona od 50% do 80% kosztów usługi edukacyjnej. Na największy poziom wsparcia mogą liczyć osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorstwa.

BUR krok po kroku

W ramach funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych została opracowana również ścieżka, dzięki której przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie. Pierwszym krokiem na drodze ku uzyskaniu dofinansowania jest rejestracja na platformie. Kolejny etap to wybór interesującej usługi oraz kontakt z operatorem (podmiotem zarządzającym środkami). Po dokładnej weryfikacji oraz ustaleniu konkretnych warunków podpisywana jest umowa, która jest gwarancją uzyskania dofinansowania. Następny krok to uzupełnienie dokumentacji i uzyskanie numeru ID. Na tym etapie możliwa jest realizacja usługi edukacyjnej. Aby ostatecznie zakończyć cały proces i dokończyć rozliczenie, usługobiorca zobowiązany jest do uzupełnienia ankiety ewaluacyjnej oraz przedstawienia zaświadczenia/certyfikatu ukończenia szkolenia wraz z fakturą.

Dla wielu przedsiębiorców cała procedura w dalszym ciągu wydaje się zbyt skomplikowana, dlatego często rezygnują ze wsparcia finansowego lub z usług edukacyjnych. Na szczęście na rynku coraz częściej pojawiają się firmy, które wyspecjalizowały się w udzielaniu wsparcia w uzupełnianiu dokumentacji oraz w przejściu całego procesu uzyskania i rozliczenia dofinansowania. Bardzo interesującym trendem jest to, że coraz więcej firm szkoleniowo-konsultacyjnych wprowadza darmową usługę pomocy w zamian za skorzystanie z ich oferty, dzięki czemu zyskują zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy.

Szkolenia i kursy to już za mało dla przedsiębiorców

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że w Polsce coraz więcej firm z branży edukacyjnej zajmuje się kompleksową obsługą. Oprócz pomocy w uzyskaniu dofinansowania oraz przeprowadzeniu szkolenia lub kursu coraz częściej można spotkać się z dodatkowymi usługami tj. analizą potrzeb szkoleniowych oraz oceną efektywności. Taka formuła sprawia, że uświadczona usługa jest od samego początku dobrze zaplanowana, a jej efekty zostaną zmierzone za pomocą odpowiednich narzędzi. Kompleksowa obsługa oraz wysoka jakość bardzo często są również początkiem do pogłębionego procesu doradztwa, które również może być dofinansowane z Bazy Usług Rozwojowych.

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy z sektora MŚP coraz częściej korzystają nie tylko ze szkoleń czy kursów. Bardzo często wybieraną formą są studia podyplomowe na renomowanych uczelniach. Pozwalają one uzyskać odpowiednie kwalifikacje, a przede wszystkim dogłębnie zapoznać się z atrakcyjną dla nas tematyką. Efektem tak dużego zainteresowania jest fakt, że coraz więcej uczelni wyższych postanowiło przygotować oferty edukacyjne skierowane wyłącznie do przedsiębiorców i umieścić je w Bazie Usług Rozwojowych. Ich charakterystyczną cechą jest kadra dydaktyczna, składająca się z ekspertów z danych dziedzin oraz bogaty program. Spotykane są również kierunki, po których oprócz dyplomu ukończenia studiów możemy otrzymać międzynarodowe certyfikaty, co niewątpliwie podnosi ich prestiż.

Jaką rolę odgrywa BUR i środki z UE dla MŚP? Jaka jest rola operatora środków w ramach BUR?
Tomasz Małecki – Prezes Lubelskiego  Parku Naukowo-Technologicznego

BUR jest pierwszym celowym narzędziem, pieniądze idą za realną potrzebą szkoleniową MŚP. W czasach globalizacji to wiedza staje się najcenniejszym towarem i to dzięki takim narzędziom pracownicy mogą podwyższać i aktualizować swoje kompetencje. Dodatkowym atutem BUR jest fakt, że środki z niego mogą być adresowane do pracowników z niskim wykształceniem, jak i dla tych z wyższym.

Operatorzy BUR są odpowiedzialni za zarządzanie środkami skierowanymi dla MŚP na danym regionie, czyli przyznawanie dotacji na studia podyplomowe, szkolenia, consulting czy e-learning. Pomagamy MŚP dobrać optymalnie szkolenia do ścieżek zawodowych ich pracowników oraz rozliczyć przyznaną dotację.

Jak BUR może wykorzystać uczelnia wyższa? Dlaczego Katolicki Uniwersytet Lubelski zdecydował się zbudować ofertę w ramach BUR?
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL – Prorektor ds. nauki i kształcenia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie umacniać współpracę z przedsiębiorcami. W związku z tym przygotował on specjalistyczną ofertę edukacyjną w postaci studiów podyplomowych. Wykładają na nich osoby, które są ekspertami w swoich obszarach i łączą naukę z biznesem. KUL opublikował nowe kierunki w Bazie Usług Rozwojowych, ponieważ daje ona możliwość uzyskania dla pracowników z sektora MŚP dofinansowania. W ten sposób kształcenie na elitarnych studiach staje się łatwo dostępne, a przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

                                                                                                        …

Globalizacja rynków, postęp technologiczny oraz zmiany w przepisach wymuszają na nas i naszych pracownikach ciągły rozwój. Baza Usług Rozwojowych stała się szansą, której nigdy wcześniej nie miały firm z sektora MŚP. W obecnej perspektywie przedsiębiorcy mają możliwość korzystania ze wsparcia zarówno operatorów, jak i instytucji szkoleniowych, które kompleksowo wspierają cały proces. Dzięki czemu mogą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku, a tym samym poprawić wyniki finansowe.

 

Bibliografia:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny

w Krakowie, Kraków 2014.
Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Difin, Warszawa 2014.
EFS — End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce., HRP Group, Łódź 2011.

Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa-Kraków 2015.
Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3.

Drukuj artykuł
Mateusz Prucnal

Instytut Psychologii KUL, Lublin

Psycholog, manager, coach. Od 2011 roku pełni funkcję Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej, gdzie zajmuje się oceną jakości kształcenia w Polsce. Rok później został Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz rozwoju - Inspirator, w której rozpoczął pracę z młodzieżą oraz przedsiębiorcami. Wspiera rozwój wielu start-up'ów oraz inspiruje do życiowej proaktywności. W 2014 roku założył firmę, która obecnie zajmuje się koordynacją projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Rok później został właścicielem ogólnopolskiego start-up'u - portalu wydarzysie.pl, skupiającego w jednym miejscu wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe. Dodatkowo w 2015 roku został członkiem Krasnostawskiej Rady Rozwoju, wspierając w ten sposób rozwój rodzinnego miasta. Obecnie pracuje również w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.