Wynagrodzenia w pionie personalnym w 2014 roku

Prawo pracy, Czytelnia

Dane zawarte w raportach płacowych analizowane są przez HR-owców najczęściej podczas prac nad budżetem wynagrodzeń i zazwyczaj w kontekście pracowników zatrudnionych w innych pionach niż personalny. Tymczasem rola działów HR w organizacjach stale rośnie, a poziom specjalizacji dynamicznie się pogłębia. Wraz ze wzrostem zatrudnienia w pionach personalnych, stawki płac osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki stają się coraz istotniejszą kwestią. Zobaczmy więc jak w 2014 roku kształtowały się wynagrodzenia pracowników obszaru HR oraz jakie czynniki miały na nie największy wpływ.

Czy opłaca się podjąć pracę w dziale HR?

Okazuje się, że już od kilku lat wynagrodzenia w pionie personalnym są jednymi z wyższych oferowanych na rynku. W 2014 r. mediana płac całkowitych dyrektorów działu HR wyniosła 22 180 PLN. W przedstawionym rankingu, pod względem wysokości zarobków, lepiej plasowali się tylko dyrektorzy pionu marketingu (24 267) oraz finansów (22 483 PLN). Na końcu zestawienia znaleźli się natomiast dyrektorzy pionu administracyjnego – ich miesięczne zarobki oscylowały wokół poziomu 15 500 PLN.

Także na niższych szczeblach zatrudnienia poziom wynagrodzeń HR-owców był konkurencyjny na tle płac oferowanych w pozostałych działach. Doświadczeni specjaliści otrzymywali pensje rzędu 5 002 PLN. Na wyższe stawki mogli liczyć tylko specjaliści w pionie IT (5 517 PLN), PR (5 326 PLN) czy marketingu (5 285 PLN). Dla kontrastu – mediana wynagrodzeń pracowników z omawianego szczebla w pionie obsługi klienta nie przekroczyła kwoty 4 000 PLN.

Jak na wynagrodzenie HR-owca wpływa jego doświadczenie?

Ważnym aspektem, który wpływa na wysokość płac, jest poziom stanowiska objętego przez pracownika. Na wykresie 3. zaprezentowano wynagrodzenia młodszych, doświadczonych i starszych specjalistów zatrudnionych w różnych rodzinach z pionu personalnego. Największe dysproporcje zaobserwowano w obszarze szkoleń – starsi specjaliści (7 385 PLN) zarabiali tu ponad dwukrotnie więcej niż młodsi specjaliści (3 507 PLN). W przypadku pracowników działu rekrutacji, różnice w stawkach płac wynosiły ponad 80%. Natomiast najmniej widoczne rozpiętości można dostrzec w obszarze administracji płac. W rodzinie tej starsi specjaliści (5 857 PLN) zarabiali o niecałe 35% więcej od młodszych specjalistów (4 358 PLN).

Która specjalizacja HR jest najbardziej dochodowa?

Oprócz zróżnicowania wynagrodzeń na kolejnych szczeblach i poziomach zatrudnienia, istotny wpływ na wysokość płac ma wybrana specjalizacja w obszarze HR. Jak wynika z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak, w 2014 r. najwyższe stawki (mediana równa 6 761 PLN) oferowane były specjalistom w dziale wynagrodzeń i benefitów. Na kolejnych miejscach w przytoczonym rankingu płacowym znaleźli się specjaliści ds. szkoleń (5 591 PLN) oraz rekrutacji (5 466 PLN). Natomiast najmniej dochodowym obszarem okazała się być administracja personalna. Specjalizujący się w niej pracownicy zarabiali około 4 822 PLN miesięcznie.

W których regionach HR-owcy zarabiają najwięcej?

Badając stawki wynagrodzeń w pionie personalnym, warto jeszcze pogłębić analizę o regionalne zróżnicowanie płac. Przyjrzyjmy się więc na jakie zarobki w 2014 r. mogli liczyć kierownicy działu personalnego w poszczególnych województwach. Najwyższy poziom płac na ww. stanowisku zaobserwowano w woj. mazowieckim (12 284 PLN), w woj. wielkopolskim (11 994 PLN) oraz w woj. małopolskim (11 367 PLN). Warto również zaznaczyć, iż są to województwa, w których zanotowano największą liczbę obserwacji w badanej próbie. Z pewnością miało to istotny wpływ na medianę wynagrodzenia w Polsce, która wyniosła 11 500 PLN. Natomiast najgorzej wynagradzani byli kierownicy działu personalnego w firmach z woj. zachodniopomorskiego (8 724 PLN) oraz łódzkiego (9 485 PLN).

Jak zmieniają się wynagrodzenia na kolejnych stopniach kariery?

Zdarza się, że podejmując pracę w określonym pionie, pracownik rozwija swoje umiejętności i awansuje na kolejne szczeble wyłącznie w ramach tego jednego działu. Zwróćmy więc uwagę na stawki wynagrodzeń oferowane w 2014 roku na najbardziej typowych, acz konkretnych stanowiskach w pionie personalnym (rys. 1). Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2014 pokazały, że mediana płacy całkowitej asystenta/pracownika ds. personalnych wyniosła 3 208 PLN (przy czym połowa osób na tym stanowisku zarabiała od 2 842 do 4 197 PLN). Awansując na stanowisko specjalisty ds. personalnych, HR-owiec mógł liczyć na zarobki wyższe o ponad 50% (mediana 4 971 PLN). W przypadku kierownika działu personalnego wynagrodzenie było nawet dwukrotnie wyższe od pensji specjalisty i wyniosło 8 257 PLN. Natomiast najwięcej znaczący „awans płacowy” czekał tych, którzy jako kolejne objęli stanowisko dyrektora personalnego. Bowiem połowa osób zatrudnionych w tej roli zarabiała od 17 866 do 27 531 PLN, a mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 22 180 PLN.

Świadczenia pozapłacowe HR-owców

Na koniec zwróćmy uwagę na świadczenia pozapłacowe, które pracodawcy oferują pracownikom pionu personalnego. W 2014 roku najpopularniejszym benefitem były szkolenia zawodowe – mogło z nich skorzystać ponad 90% HR-owców. Spośród pozostałych, najczęściej oferowano ubezpieczenia NNW, polisy na życie, telefony komórkowe oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Więcej szczegółowych informacji na temat wynagrodzeń oraz zakresu świadczeń pozapłacowych znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2014. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2014. Raport zawiera dane z 382 zakładów, a dotyczą one wynagrodzeń 208 370 pracowników. Zaprezentowano w nim analizy dla 416 stanowisk oraz pięciu szczebli zatrudnienia (zarząd/władze firmy, kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy wsparcia oraz pracownicy fizyczni).Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Drukuj artykuł
Renata Kucharska-Kawalec

Sedlak & Sedlak, Kraków

Kierownik projektu. Współtworzy raporty płacowe, a także prowadzi projekty doradcze, m.in. w zakresie audytu systemów wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy, budowania systemów wynagradzania, premiowania i świadczeń pozapłacowych. Z Sedlak & Sedlak związana od 10 lat. W latach 2007 – 2009 redaktor i analityk portalu wynagrodzenia.pl. Autorka ponad 150 opracowań i publikacji – analiz rynku wynagrodzeń, tekstów dotyczących budowy różnorodnych systemów wynagradzania, a także raportów płacowych oraz komentarzy do mediów. Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (Europe and Central Europe) w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera oraz Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym.

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.