Premia uznaniowa jako składnik wynagrodzenia za pracę?

Prawo pracy, Czytelnia

Świadczenie określane mianem „premii uznaniowej” nie ma zasadniczo charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego (wynagrodzenia służącego do ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop), a tym samym nie może być uwzględniane przy obliczaniu wysokości odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy albo odprawy emerytalnej.

Pogląd ten oparty jest na utożsamieniu „premii uznaniowej” z nagrodą pieniężną, o której stanowi art. 105 KP


Więcej znaczy lepiej

O ile bowiem wynagrodzenie należy się pracownikowi za zwykłe wykonywanie obowiązków pracowniczych, czyli w szczególności za sumienne i staranne wykonywanie pracy (art. 100 § 1 KP), to nagrody są świadczeniami wyjątkowymi, które mogą być przyznawane za to, co wykracza poza katalog czynności, do których pracownik zobowiązał się nawiązując stosunek pracy, a więc za to, co przekracza jego zwyczajne obowiązki.

Spełnienie oczekiwań

Jeżeli świadczenie pieniężne nazwane w zakładowych przepisach płacowych (albo w umowie o pracę) jest wypłacane pracownikowi systematycznie, w regularnych odstępach czasu, za zwykłe wykonywanie obowiązków służbowych, w oderwaniu od przesłanek nagrody określonych w art. 105 KP, jest ono składnikiem wynagrodzenia za pracę (w szczególności wynagrodzenia urlopowego).

Podsumowanie

  1. Nagrody mogą być przyznawane pracownikowi jedynie za ponadprzeciętne wykonywanie obowiązków służbowych a nie za „normalnie” wykonywaną pracę. 
  2. Ze swej istoty nagrody nie mogą więc dotyczyć wszystkich albo większej liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy.
  3. Jeżeli „premia uznaniowa”/ nagroda stanowi stały, regularny element wynagrodzenia pracownika, traci swój nadzwyczajny charakter stając się zwykłym składnikiem wynagrodzenia za pracę.

Drukuj artykuł
Jakub Jurasz

Radca prawny od roku 2008, wspólnik komandytariusz Kancelarii, specjalizujący się w obszarze prawa pracy i problematyce prawa ochrony danych osobowych. Z Kancelarią współpracuje od roku 2004 r., od roku 2014 kieruje jej praktyką prawa pracy. Posiada wieloletnią praktykę procesową, reprezentuje pracodawców w licznych sporach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju obejmujących odszkodowania, jak również kary umowne wynikające z umów o zakazie konkurencji, roszczenia z tytułu pracy nadliczbowej i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, sprawy z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Prowadzi także liczne szkolenia dla Klientów Kancelarii, przede wszystkim w obszarze ochrony danych osobowych, jak również szeroko rozumianego prawa pracy, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, dyscyplinowaniu pracowników, relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.