Czy środki gromadzone w PPK można przeznaczyć na inne cele niż oszczędzanie na emeryturę?

Prawo pracy, Czytelnia


Podstawowym celem gromadzenia oszczędności w ramach PPK jest ich wypłata po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Ustawa przewiduje jednak przypadki, kiedy po te środki uczestnik może sięgnąć w celu sfinansowania innych celów, bez definitywnego zaprzestania oszczędzania w PPK – co oczywiście także jest możliwe. 


Przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe

Po pierwsze, uczestnicy PPK którzy nie ukończyli jeszcze 45 lat będą mogli posiłkować się środkami zgromadzonymi w PPK w celu sfinansowania wkładu własnego w związku z ubieganiem się o kredyt np. w celu zakupu czy przebudowy nieruchomości. 

Wymagać to będzie zawarcia umowy z instytucją finansową, która zarządza środkami uczestnika. Pamiętać trzeba, że środki te trzeba będzie do PPK zwrócić, umowa określi tryb i czas zwrotu; co do zasady zwrot tych środków rozpocząć się powinien nie później niż 5 lat od dnia wypłaty oraz nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia ich wypłaty.

Przypadek poważnego zachorowania

Ustawa przewiduje także możliwość uzyskania wypłaty do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK w razie poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka bądź dziecka. „Poważne zachorowanie” jest przez przepisy ściśle zdefiniowane i obejmuje nie tylko wyliczone jednostki chorobowe, ale także orzeczenie niezdolności do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS na okres co najmniej 2 lat, czy też orzeczenie umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności także na co najmniej 2 lata. Wniosek w sprawie wypłaty uczestnik powinien skierować bezpośrednio do instytucji finansowej, która zarządza jego środkami w ramach PPK.

Skutki podatkowe wypłat z PPK na wskazane wyżej cele

W obu opisanych wyżej przypadkach wypłata środków z PPK nie będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku dochodowego przez uczestnika.

Drukuj artykuł
Jakub Jurasz

Radca prawny od roku 2008, wspólnik komandytariusz Kancelarii, specjalizujący się w obszarze prawa pracy i problematyce prawa ochrony danych osobowych. Z Kancelarią współpracuje od roku 2004 r., od roku 2014 kieruje jej praktyką prawa pracy. Posiada wieloletnią praktykę procesową, reprezentuje pracodawców w licznych sporach sądowych przed sądami pracy na terenie całego kraju obejmujących odszkodowania, jak również kary umowne wynikające z umów o zakazie konkurencji, roszczenia z tytułu pracy nadliczbowej i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, sprawy z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Prowadzi także liczne szkolenia dla Klientów Kancelarii, przede wszystkim w obszarze ochrony danych osobowych, jak również szeroko rozumianego prawa pracy, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, dyscyplinowaniu pracowników, relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.