Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników

Prawo pracy, Czytelnia

Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku” powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie prawie 3 tys. osób wiosną tego roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski.

 Popularność przyznawania benefitów

W 2017 roku 74% ankietowanych zdeklarowało, że w 2017 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Wpływ na popularność przyznawania świadczeń ma pochodzenie firmy, jej wielkość oraz branża. Z reguły dostępność do benefitów zależy od szczebla zarządzania. 60% osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych otrzymuje świadczenia pozapłacowe, podczas gdy w przypadku pracowników na szczeblu dyrektor/zarząd odsetek ten wynosi 83%.

Schemat 1. Popularność przyznawania benefitów wśród pracowników na różnych szczeblach zatrudnienia w 2017 roku

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”
Wśród osób, których firmy oferują benefity aż 90% zdecydowało się skorzystać z ich oferty benefitowej.


Jakie benefity najczęściej otrzymują pracownicy?

Zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem od lat są karnety na siłownie i do klubów fitness. W 2017 roku odsetek osób otrzymujących ten benefit wyniósł 47,9%. Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazł się telefon służbowy do użytku prywatnego (43,5%). Trzecie miejsce to ubezpieczenia na życie (38,9%).

Wykres 1. Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2017 roku

 

 Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”. 58% badanych pracujących w branży IT zadeklarowało, że najpopularniejszym benefitem w ich firmie jest elastyczny czas pracy – jest to najwyższy odsetek na tle innych branż. Karnety na siłownie i do klubów fitness okazały się najpopularniejsze w branży telekomunikacyjnej (66%), IT (63%) i bankowości (59%).


Preferencje pracowników

Preferencje pracowników nieco odbiegają od oferty pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 46,1% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego – 24,4%. Na trzecim – elastyczny czas pracy (21,2%).

Wykres 2. Najbardziej pożądane świadczenia dodatkowe w 2017 roku

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”


Udział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym

Największa grupa respondentów (44%) chciałaby otrzymywać benefity o wartości od 5% do 10% swojego wynagrodzenia całkowitego. 38% badanych wolałaby, żeby świadczenia dodatkowe stanowiły maksymalnie 5% ich wynagrodzenia całkowitego. Jedynie 3% ankietowanych zgodziłoby się, aby udział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym był większy niż 20%.

Schemat 2. Preferencje pracowników dotyczące udziału procentowego pakietu świadczeń dodatkowych w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2017 roku

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”. Aż 76% badanych nie otrzymuje od pracodawcy informacji o wartości otrzymanych świadczeń dodatkowych. To duży odsetek, zwłaszcza że według koncepcji WorladatWork wynagrodzeniem jest „wszystko to, co pracownik postrzega jako wartość”. Wśród osób uzyskujących informacje o wartości otrzymywanych benefitów ok. połowa (50,1%) otrzymuje benefity o wartości nie przekraczającej 200 PLN miesięcznie. 23,1% badanych otrzymuje benefity o wartości od 201 PLN do 400 PLN. Świadczenia, których miesięczna wartość przekracza 800 PLN, otrzymuje 9,8% pracowników.

Wykres 3. Miesięczna wartość przysługującego pracownikom pakietu świadczeń dodatkowych w 2017 roku

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”


Forma przekazywania informacji o świadczeniach

W 2017 roku 85% pracowników zdeklarowało, że są im przekazywane informacje na temat oferty benefitów. Spośród pracowników, którzy są informowani o benefitach, największa część (58%) odpowiedziała, że firmy robią to za pośrednictwem wiadomości e-mail. 24% informacje na temat benefitów czerpie ze strony internetowej firmy. 18% pracowników wskazało na spotkania grupowe. 

Schemat 3. Formy przekazywania informacji o oferowanych w firmie świadczeniach dodatkowych

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”. Dodatkowo zaledwie 17% badanych odpowiedziało, że w firmach, w których pracują, bada się satysfakcję z benefitów.

...

Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2017 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Drukuj artykuł
Karolina Jurczak

Sedlak & Sedlak, Kraków

Redaktor, analityk portalu wynagrodzenia.pl. Redaguje artykuły i opracowuje raporty dotyczące rynku pracy i wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.