2015 rokiem zwiększania mobilności pracownika

BIZNES

Podobnie jak w latach poprzednich problemem rynku pracy pozostaje wciąż niedobór wyspecjalizowanych pracowników. Pomóc w tej kwestii mogą bony na zasiedlenie. Co to takiego?

Katalog form wsparcia osób bezrobotnych sukcesywnie ulega rozbudowaniu. Powiatowe urzędy pracy wspierają mobilność poprzez bony na zasiedlenie- jest to mechanizm polegający na sfinansowaniu kosztów zamieszkania osób do 30 roku życia.

Bon na zasiedlenie może zostać  przyznany osobie do 30 roku życia, zarejestrowanej jako bezrobotna jeżeli:

  • w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym,
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu przekracza co najmniej 3 godziny dziennie,
  • okres zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej będzie trwał co najmniej 6 miesięcy.

Jego wysokość może dochodzić nawet do 7,5 tysiąca złotych brutto. Wysokość środków, nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Wśród puli 13 tyś młodych już ponad 700 skorzystało z tej formy wsparcia.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.