Zmiany: Świadczenia rodzicielskie nie tylko dla pracujących

Prawo pracy, Ochrona rodzicielstwa

Do końca 2015 roku świadczenia rodzicielskie przysługiwały wyłącznie pracownikom oraz przedsiębiorcom. Po wprowadzeniu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych od stycznia 2016 z takich uprawnień będzie mogła skorzystać szersza grupa osób.
Urlop rodzicielski jest płatnym zwolnieniem od pracy. Rodzic pracujący na umowę o pracę decydujący się na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim) otrzymuje co miesiąc 80% swojego dotychczasowego wynagrodzenia.

Na okres płatnej opieki aktualnie składają się dwa różne urlopy:

  • macierzyński- 20 tygodni,
  • rodzicielski- 32 tygodnie.

Poszerzamy krąg uprawnionych

Od 2 stycznia krąg osób korzystających z uprawnień urlopowych z tytułu urodzenia dziecka zostaje rozszerzony. Urlop rodzicielski przysługuje zatem poza pracownikom i przedsiębiorcom także osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Po wprowadzonych zmianach uprawnione do otrzymania takiego świadczenia są:

  • osoby bezrobotne,
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • studenci,
  • rolnicy.

Ile wynosi zasiłek macierzyński dla bezrobotnych?

Wysokość tego zasiłku jest stała przez cały okres 1 roku od narodzin dziecka i wynosi 1000 zł miesięcznie. W przypadku rodzin, które posiadają dochód z tytułu pracy na umowę cywilnoprawną, nie ma limitu dochodu, który kwalifikowałby ich do otrzymania takiego zasiłku.

Jak długo?

Wsparcie finansowe przysługuje przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, a w przypadku wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 72 tygodni.

Czy bezrobotni mogą otrzymać wyższy zasiłek niż osoby pracujące?

Rząd ustalił, że najniższy zasiłek macierzyński od 2016 roku powinien wynosić nie mniej niż 1000 zł miesięcznie. Oznacza to, że jeśli danej osobie po przeliczeniu wyjdzie niższy zasiłek, to zostanie on wyrównany do kwoty 1000 zł.

Jakie zastrzeżenia?

Wyklucza się możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwie realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych (np. wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się).

Polskie społeczeństwo się starzeje. Rodzi się coraz mniej obywateli, a przybywa nam osób na emeryturach. Polacy często przesuwają decyzję o posiadaniu potomstwa w obawie przed pogorszenie sytuacji materialnej, finansowej. Nowe świadczenie rodzicielskie ma zatem zachęcić młodych ludzi do aktywności w tym zakresie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektóryc

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.