Czy warto postępować etycznie?

Prawo pracy, Narzędzia

Kodeks etyczny, coraz bardziej popularny w wielu firmach, jest zbiorem reguł postępowania, wartości i norm, które organizacja uważa za ważne i użyteczne. Czy etyka w rzeczywistości biznesowej się opłaca?

Kodeks pracy versus etyczny

Kodeks pracy reguluje ogólnie kwestie współżycia pracowników w kilku artykułach. Omawia m.in. obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie szanowania godności, dóbr osobistych, wpływania na zasady współżycia społecznego czy stosowania obiektywnych kryteriów oceny pracowników.
W kodeksie pracy znajdziemy ponadto zapisy dotyczące mobbingu oraz obowiązku równego traktowania. Kodeks nie zawiera zapisów odnoszących się do wartości, norm czy postaw preferowanych przez przedsiębiorstwo.

W przeciwieństwie do kodeksu pracy, kodeks etyczny powinien zawierać regulacje odnoszące się do funkcjonowania i wzajemnych relacji pracowników wewnątrz jak i zewnątrz firmy.

Co powinien zawierać kodeks?

Poniżej najważniejsze obszary, które powinien regulować kodeks etyczny.

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE

Budowanie harmonijnych międzyludzkich relacji wśród pracowników poprzez propagowanie następujących wartości:

 • dbałość o rozwój i bezpieczeństwo pracowników oraz motywowanie do rozwoju zawodowego,
 • kształtowanie poczucia przynależności do zespołu oraz zaangażowania w sprawy przedsiębiorstwa,
 • informowanie o wyzwaniach i celach realizowanych przez przedsiębiorstwo,
 • uznanie kompetencji za wartość fundamentalną przy równoczesnym zakazie dyskryminacji i poszanowaniu prywatności,
 • szerzenie otwartego dialogu opartego na wzajemnym zaufaniu pracowników

KONFLIKT INTERESÓW

Pracownicy zobowiązani są unikać sytuacji mogących prowadzić do konfliktu pomiędzy interesami osobistymi, a interesami przedsiębiorstwa, szczególnie dotyczy to sytuacji:

 • przyjmowania klientów, dostawców, konkurentów, itp., korzyści, upominków lub zaproszeń,
 • branie udziału w decyzjach lub prowadzenie działalności w firmie konkurencyjnej albo dostarczającej usługi lub towary,
 • używania materiałów, własności intelektualnej lub innych zasobów firmy, dla celów nie związanych z wykonywanymi obowiązkami

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

Pracownicy przekazujący informację zobowiązani są zachować pełną dyskrecję w odniesieniu do informacji i danych, które mogą wpłynąć na pozycję rynkową i konkurencyjność firmy. Przy przekazywaniu informacji pracownicy obowiązani są:

 • zapewnić rzetelność i spójność przygotowywanych informacji,
 • dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa,
 • przekazywanie informacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami

Kodeks etyczny w praktyce

Dobra opinia na rynku pracy skutkuje mniejszymi wydatkami na rekrutację oraz szkolenia nowych pracowników zastępujących odchodzących do innych lepszych firm. Pozytywny wizerunek powoduje, że łatwiej pozyskać klientów i poddostawców. Ochrona informacji poufnych skutkuje lepszą pozycją rynkową i bezpieczeństwem biznesu. Rzetelność wykonywania obowiązków przez pracowników obniża koszty związane z usuwaniem błędów. Budowanie harmonijnych międzyludzkich relacji, dbanie o rozwój i bezpieczeństwo pracowników sprawia, że firma staje się atrakcyjnym pracodawcą o niskiej fluktuacji zatrudnionych.

Przykładem jest huta stali zlokalizowana w Scunthorpe, należąca do koncernu Tata steel w Wielkiej Brytanii. Stalownia ta nigdy nie zamieszcza ogłoszeń rekrutacyjnych ani nie korzysta z usług headhunterów pomimo to zawsze otrzymuje dużo aplikacji od potencjalnych kandydatów na każde stanowisko w firmie. Wynika to z bardzo dobrej opinii, jako najlepszego pracodawcy w North Lincolnshire. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw należących do koncernu Tata. Pracodawca dbający o stosowanie zasad w praktyce unika szeregu negatywnych zdarzeń z udziałem swoich pracowników oraz unika niepotrzebnych wydatków. Posiadając spisane zasady, wartości i normy pracodawca minimalizuje ryzyko jakie niesie dla biznesu korupcja czy ujawnienie informacji mających wpływ na pozycję rynkową i konkurencyjność firmy. Kolejne korzyści wynikają z uznania kompetencji za wartość kluczową dla organizacji. Pracownicy o wysokich kwalifikacjach zdolni do realizacji skomplikowanych zadań są źródłem sukcesów, a zatem i przychodów decydują także o przewadze nad konkurencją. Budowanie dobrych relacji   z lokalną społecznością, troska o środowisko naturalne podejmowanie działań sponsorskich i patronackich mają na celu integrację z lokalną społecznością także służy kształtowanie pozytywnego wizerunek.

...

Warto postępować etycznie w firmie, która sama przestrzega zasad etyki wobec swoich pracowników, dostawców, klientów oraz konkurentów. Kiedy zasady kodeksu etyki są żywe w praktyce, przedsiębiorstwo jest bardziej skuteczne i transparentne, a pracownicy bardziej zaangażowani w jego sprawy.

Drukuj artykuł
Mariusz Urbański

Heesung Electronics Poland, Gliwice

Dyrektor Personalny, posiada bogate doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w obszarze HR w dużych koncernach m.in. Saint Gobain, Fluor Daniel, Bibby Distribution, Electrabel i wielu innych. Odnotował liczne sukcesy w restrukturyzacji zatrudnienia, współpracy ze związkami zawodowymi, wprowadzaniu strategii personalnej oraz implementacji narzędzi HR w organizacjach.
Psycholog kliniczny, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach w zakresie prowadzenia zajęć dla studentów.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.