Kiedy pracodawca może prowadzić BHP we własnym zakresie?

Prawo pracy, BHP

Kwestie BHP reguluje dział X Kodeksu Pracy.

Określa on m.in. obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są zobowiązani znać w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z chwilą zatrudnienia przez przedsiębiorcę osoby na podstawie umowy o pracę staje się on pracodawcą.
W myśl przepisów spoczywają na nim wymienione wcześniej obowiązki związane z BHP. Nie jest to jednak jednoznaczne z nałożeniem na pracodawcę obowiązku utworzenia miejsca pracy dla wypełniania czynności związanych z BHP np. prowadzenie dokumentacji. Pracodawca ma taką możliwość, ale nie musi z niej skorzystać- sam może prowadzić sprawy związane z BHP.

Przepisy nakładają jednak pewne warunki:

  • Pracodawca musi być odpowiednio przeszkolony z zakresu BHP czyli posiadać stosowną wiedzę
  • Liczba zatrudnionych pracowników nie może być większa niż 10 osób
  • Może zatrudniać do 20 osób pod warunkiem, że jego działalność została zakwalifikowana do kategorii nie wyższej niż 3 ryzyka zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021991673

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.