Rynek IT- Stabilizacja z dobrą perspektywą

Rynek pracy, Trendy

Branża IT od wielu lat pozostaje jednym z najprężniej rozwijających się segmentów rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne kompetencje utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Jak wynika z Raportu płacowego Hays dla branży IT Contracting, rynek pracownika w IT jest szczególnie widoczny, lecz w porównaniu do ubiegłego roku nie obserwuje się znaczących wzrostów wynagrodzeń kontraktorów IT. Część firm osiągnęła granicę opłacalności realizowanych projektów i nie może sobie pozwolić na dalszy wzrost kosztów zatrudnienia, niezależnie od presji wywieranej przez pracowników.

Dobra kondycja całego rynku IT w Polsce, coraz większe znaczenie rozwiązań mobilnych oraz usług w chmurze, przekładają się na rozwój technologii i niesłabnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Sektor niezmiennie generuje więcej miejsc pracy, niż jakikolwiek inny, a rynek napędzany jest przez firmy zagraniczne, które przenoszą swoją działalność do Polski, otwierając kolejne centra przetwarzania danych i tworząc atrakcyjne miejsca pracy dla specjalistów.

"W branży IT funkcjonuje silny rynek kandydata i wszystko wskazuje na to, że ta tendencja utrzyma się w nadchodzących latach"– zaznacza Arkadiusz Wargin, dyrektor dywizji IT Contracting w Hays Poland. "Uczelnie wyższe nie są w stanie zagwarantować wymaganej liczby absolwentów kierunków związanych z technologiami i nie wszyscy podejmują pracę w Polsce. Silna pozycja kandydatów i dobre warunki rynkowe nadal przekładają się na wzrosty płac, ale ich dynamika nie jest podobna do lat ubiegłych" – dodaje ekspert.

Stablizacja stawek

Stabilizacja stawek dotyczy zarówno kwot oczekiwanych przez kandydatów, jak i tych, które są w stanie zaakceptować firmy korzystające z usług IT kontraktingu. Wygląda na to, iż część firm osiągnęła granicę opłacalności realizowanych projektów IT. Nie mogą sobie pozwolić na ciągły wzrost kosztów zatrudnienia, niezależnie od presji wywieranej przez obecnych i potencjalnych współpracowników.

"Firmy starają się znaleźć równowagę pomiędzy swoimi wymaganiami w kontekście kompetencji technologicznych, a wysokością kosztów związanych z ich pozyskaniem. Przedsiębiorstwa są coraz częściej skłonne poczekać na dobrego kandydata, który pozwoli zachować dobry stosunek ceny do jakości" – dodaje Arkadiusz Wargin. Rosną również wymagania stawiane firmom zajmującym się outsourcingiem zasobów IT. Klienci oczekują kontraktorów nie tylko dysponujących sprawdzoną wiedzą merytoryczną, ale również kompetencjami miękkimi.

Od wielu lat w branży IT kluczowymi kompetencjami były (i będą) te określane mianem „twardych”, czyli wiedza i kwalifikacje. Coraz częściej jednak na równi z nimi traktowane są kompetencje miękkie – umiejętności i cechy psychofizyczne. Tylko dla 5% organizacji te umiejętności nie mają znaczenia w dobie konkurencyjnego rynku pracy.

Systemy i komunikacja

Do zestawu kompetencji najbardziej poszukiwanych przez pracodawców w branży IT – a więc również takich, które pracownicy powinni rozwijać – zalicza się przede wszystkim komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz proaktywną postawę, połączoną z umiejętnością szybkiego rozwiązywania problemów.

Skuteczna komunikacja często wymieniana jest jako nadrzędna kompetencja ze względu na codzienną współpracę i wymianę informacji specjalistów IT z osobami nietechnicznymi, dla których ważny jest precyzyjny i jasny przekaz. Równie często podkreślana jest umiejętność pracy w zespole, stanowiąca wypadkową różnych podejść do zarządzania projektami IT. Wspólnym mianownikiem ich powodzenia jest jednak zawsze zespół specjalistów, który potrafi ze sobą współpracować, a przy tym rozumie, że terminowe zakończenie projektu jest wynikiem pracy całego zespołu.

Ogromną wagę pracodawcy przypisują także umiejętności szybkiego przyswajania informacji i efektywnego wykorzystywania swojej wiedzy oraz doświadczeń. To z kolei konsekwencja postępującego rozwoju technologicznego, dynamicznych zmian w branży oraz rosnącej potrzeby digitalizacji. Zdolność uczenia się i otwartość na poznawanie nowych technologii jest niezwykle istotna w branży, w której każdego roku powstają nowe kategorie urządzeń i oprogramowania.

Optymizm na przyszłość

Mimo obserwowanej stabilizacji płacowej, rynek usług IT kontraktingu będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. Analiza trendów pozwala również przypuszczać, że rokrocznie zwiększać się będzie liczba firm zainteresowanych kontraktingiem IT oraz specjalistów wybierających model B2B. Pracodawcy podkreślają, iż otwarcie się na taki model współpracy daje dostęp do większej puli specjalistów.

Model B2B jest atrakcyjny dla specjalistów o unikalnych kompetencjach, którzy dążą do rozwoju i cenią sobie możliwość elastycznej zmiany projektów, a tym samym klientów, dla których pracują. Obserwacja rynku dowodzi jednak, że wielu kontraktorów pracuje u tego samego klienta przez kilka lat i staje się integralną częścią zespołu, utożsamiając się z marką firmy.Firmy zatrudniające specjalistów IT muszą być świadome rozkładu sił na rynku pracy i konieczności wyjścia naprzeciw oczekiwaniom kandydatów. Oferowanie coraz dogodniejszych warunków pracy obok konkurencyjnej siatki płac będzie konieczne, ale przy jednoczesnej trosce o kulturę organizacyjną i wartości.

...

Ciągłej transformacji podlegać będzie również rynek usług rekrutacyjnych. Już teraz od firm oferujących usługi kontraktingu IT oczekuje się kompleksowych rozwiązań i partnerskiej współpracy. To z kolei jest niemożliwe bez zaangażowania rekruterów w proces weryfikacji umiejętności kandydatów, a także gotowości do wzięcia odpowiedzialności za całe zespoły ekspertów IT, świadczących usługi po stronie klienta.

Źródło: Raport płacowy Hays Poland 2019 – IT Contracting

O badaniu
Raport płacowy Hays 2019 – IT Contracting jest analizą wynagrodzeń oferowanych kontraktorom IT na ponad 50 stanowiskach.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez Ekspertów Hays

Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego należącą do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. Działając na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, Hays posiada 254 biura. Łącznie pracuje w nich 12.100 ekspertów w 20 specjalizacjach.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.