Pracodawca i pracownik jutra. Są tacy, którzy wiedzą, jak budować przyszły rynek pracy

Rynek pracy, Trendy

Nikt nie wie o kluczowych kompetencjach zawodowych tyle, co osoby dające zatrudnienie. W dzisiejszym świecie pracodawcy na szczęście mają wpływ na kształtowanie przyszłego pracownika. To od nich w dużej mierze zależy, czy osoby w wieku zawodowym będą zdobywać umiejętności potrzebne na jutrzejszym rynku pracy.

Rynek pracy nieustannie i dynamicznie się zmienia. Rosną oczekiwania i świadomość pracowników. Do tego należy dodać postępujący rozwój technologiczny, cyfryzację, nowe trendy na rynku i kolejne pokolenia wkraczające na ścieżkę zawodową – w tym generację Z, która nie zna świata sprzed ery powszechnego dostępu do internetu.

Chcąc sprostać oczekiwaniom potencjalnych pracowników, pracodawcy muszą być zawsze o krok do przodu. Kluczowa jest tu umiejętność analizy danych, obserwacji trendów i szybkiej adaptacji do nowych standardów. Uczyć się – zgodnie z ideą lifelong learning (idea uczenia się przez całe życie) – muszą nie tylko pracownicy, ale i ci, którzy pracę oferują. Zdobytą wiedzę powinni zaś wdrażać w życie i przygotowywać się na nadejście nowych pracowników.

Idea myślenia o tym, jaki powinien być przyszły rynek pracy, jest bliska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która od 2012 roku organizuje plebiscyt „Pracodawca Jutra”.

Celem konkursu od samego początku jest promowanie pracodawców realizujących różne formy współpracy biznesu z edukacją (modelowe inicjatywy edukacyjne1 w celu lepszego przygotowania zawodowego przyszłych pracowników. Wśród dotychczasowych laureatów konkursu nie brakuje podmiotów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.

– Rolą konkursu „Pracodawca Jutra” jest pobudzanie świadomości przedsiębiorców i zaangażowanie ich w działania na rzecz rozwoju współpracy z edukacją, która umożliwi nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Chcemy także promować wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju – mówi Daniel Nowak, ekspert PARP.

W kwietniu tego roku wystartowała siódma już odsłona „Pracodawcy Jutra”.

Zgłaszać można wszystkie inicjatywy z zakresu: wspierania pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami), rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego), działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym, współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym), tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Do udziału w konkursie PARP zaprasza przedsiębiorców oraz instytucje edukacyjne współpracujące z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Grupą odbiorców tych inicjatyw mogą być też m.in. pracownicy, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, nauczyciele, wykładowcy, trenerzy, a także emeryci i renciści, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie lub podtrzymanie ich aktywności zawodowej.

Nagrody

W konkursie zostaną wybrani „Pracodawcy Jutra 2023”. Łącznie cztery nagrody główne, w dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w ramach każdej kategorii w dwóch segmentach (mikro- i mały przedsiębiorca oraz średni i duży przedsiębiorca). Ponadto wyróżnieni zostaną laureaci sektorowi. Łącznie w konkursie, poza nagrodami głównymi, przewidziano 17 nagród sektorowych oraz 17 wyróżnień sektorowych, które zostaną przyznane przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Nabór zgłoszeń potrwa do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegóły na stronie PARP 

Drukuj artykuł
Konkurs jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.