Z roku na rok sektor produkcyjny rośnie w siłę - rynek pracy tymczasowej w liczbach

Rynek pracy, Badania

Na rynku pracy sektor produkcyjny stanowi fundament ekonomicznego rozwoju, a jego przemiany odzwierciedlają dynamikę współczesnej gospodarki. Analizując dane, dotyczące zatrudnienia w latach 2022 i 2023, ukazuje nam się obraz ewolucji tego sektora - od rosnącego udziału pracowników tymczasowych po wzmożone inwestycje w różne projekty rekrutacyjne. W tym wirującym kalejdoskopie zmian, aby sprostać wyzwaniom, kluczem do sukcesu staje się umiejętność wszechstronnej analizy oraz elastyczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Jak zatem w liczbach wyglądał rynek pracy tymczasowej przez ostatnie dwa lata? Z czym muszą się zmierzyć pracodawcy w najbliższym czasie? Job Impulse dzieli się swoimi statystykami oraz obserwacjami.

Produkcja na froncie

Z W 2022 roku branżę produkcyjną zasilało 65% pracowników tymczasowych, w 2023 roku odsetek ten wzrósł do 73%. Jednocześnie również w rekrutacjach stałych liczba realizowanych projektów, związanych z naborami w sektorze produkcyjnym powindowała – w 2022 roku stanowiła 67%, w 2023 roku osiągnęła 75%.

Można zatem zauważyć dwutorowy trend. Z jednej strony wzrost odsetka pracowników tymczasowych wynika najczęściej z sezonowości lub strategii optymalizacji kosztów. Z drugiej strony, zwyżka liczby projektów w sektorze produkcyjnym może świadczyć o rosnącym zapotrzebowaniu na stałe zatrudnienie, które jest rezultatem rozwoju działań produkcyjnych, inwestycji w nowe technologie, czy też dążenia do zwiększenia stabilności zespołów pracy. Te zjawiska mogą być wynikiem różnorodnych czynników, takich jak zmieniające się preferencje pracodawców, regulacje rynkowe, czy nawet zmieniające się oczekiwania pracowników co do warunków zatrudnienia.

Źródło: Job Impulse 

Potencjał wiekowy

Udział osób powyżej 50 roku życia w całkowitej liczbie pracowników tymczasowych wzrósł z 11,04% w 2022 roku do 12,47% w 2023 roku, co może sugerować zwiększenie się aktywności tej grupy wiekowej na rynku pracy tymczasowej. Jednocześnie udziały osób poniżej 26 roku życia i osób w wieku od 26 do 50 lat pozostały stosunkowo stabilne między tymi dwoma latami.

Źródło: Job Impulse 

- Wielu pracodawców preferuje zatrudnianie osób maksymalnie do 40 roku życia, co może prowadzić do niedoboru pracowników w przyszłości. Próbujemy to zmieniać. W Polsce rośnie liczba osób w wieku 50+, to stawia przed nami nowe wyzwania na rynku pracy. Pomimo ogólnego wzrostu zatrudnienia w tej grupie wiekowej, wskaźnik nadal należy do niższych w Europie. Istotne jest zatem rozwijanie działań mających na celu efektywne wykorzystanie doświadczenia i potencjału osób 50+ w środowisku zawodowym, zwłaszcza poprzez uwzględnienie ich zdolności psychofizycznych oraz elastyczność zatrudnienia – mówi Łukasz Koszczoł, prezes Job Impulse.

Warto dodać, że możliwość pracy właśnie w elastycznych grafikach oraz w niepełnym wymiarze godzin stanowiłaby atrakcyjną opcję także dla studentów, poszukujących możliwości zarobkowania i rozwijania się zawodowo bez konieczności rezygnacji z nauki.

Zaangażowanie tych dwóch grup wiekowych oraz dostosowanie czasu pracy, jak i stanowisk może stanowić remedium na niedobór pracowników, zwłaszcza w sektorach charakteryzujących się wysokim zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną siłę roboczą.

Kobiety w sektorze produkcyjnym?

U Statystyki pokazują, że na rynku pracy tymczasowej, w ujęciu ogólnym, mimo niewielkich fluktuacji w udziale kobiet oraz mężczyzn, równowaga płci pozostaje zachowana.

Źródło: Job Impulse 

Jednakże w sektorze produkcji to głównie mężczyźni dominują na stanowiskach pracy, a w tle rośnie problem kadrowy - niemalże połowa firm produkcyjnych boryka się z poważnym deficytem pracowników. Brakuje ich zarówno na rynkach lokalnych, jak i wśród osób migrujących zarobkowo.

- Spoglądając na sytuację związaną z branżą produkcyjną chociażby na Śląsku, przeważająca część zakładów preferuje zatrudnienie mężczyzn, głównie ze względu na specyfikę wykonywanej pracy – przykład może stanowić branża automotive w ramach której odbywa się produkcja tarcz hamulcowych, tłumików czy okablowania przewodów samochodowych, obejmująca zarówno pojazdy osobowe, jak i ciężarowe. Ograniczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy tego typu zadaniach stanowią barierę dla zatrudniania kobiet. Dodatkowo, dochodzi kwestia zmianowości - kobiety chciałyby pracować maksymalnie na dwie zmiany, a na ogół w produkcji mamy trzy. Rozwiązaniem, choć kosztownym, ale w długofalowej perspektywie wartym rozważenia, jest automatyzacja procesów, która poprzez eliminację niektórych fizycznie wymagających zadań pozwoli włączyć do pracy na produkcji nie tylko kobiety, ale także osoby 50+. Poza automatyzacją, konieczne jest również nawiązanie dialogu z klientami w celu przyjęcia bardziej elastycznego podejścia do organizacji grafików pracy – mówi Wioletta Borkowska, Menedżer Regionu w Job Impulse.

„Saksy”

Analizując zmiany procentowe rok do roku w kontekście liczby pracowników delegowanych do zagranicznych pracodawców oraz liczby godzin przepracowanych przez tych pracowników, nasuwają się istotne obserwacje. W roku 2022 odnotowano wzrost liczby pracowników delegowanych o 2,91% w porównaniu z rokiem poprzednim, co świadczyło o rosnącym zainteresowaniu pracą za granicą. Jednakże jeszcze bardziej znaczący był wzrost w 2023 roku, który wyniósł 9,89% rok do roku, co sugeruje utrzymującą się tendencję wzrostową, a wpływ na nią mają atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym wyższe zarobki.

Z kolei, w przypadku liczby godzin przepracowanych przez pracowników delegowanych, choć odnotowano wzrost w obu badanych latach, jego wartość zmniejszyła się w roku 2023. W 2022 roku wzrost wyniósł 2,62% w stosunku do roku poprzedniego, podczas gdy w 2023 roku osiągnął wartość 1,73%.

- Co ciekawe, w samym tylko sektorze produkcji liczba godzin przepracowanych przez pracowników delegowanych między 2022 a 2023 rokiem niemalże się podwoiła notując wzrost do 94,49%, przy jednoczesnym spadku ilości przepracowanych godzin w pozostałych branżach aż o 61,53%. Tym samym widać wyraźnie przekierowanie zasobów ludzkich do sektora produkcji z innych branż wśród pracowników delegowanych – mówi Angelika Klinke, Manager Operacyjny w Job Abroad.

Podsumowanie

Prognozy wskazują na kontynuację wzrostu udziału pracowników tymczasowych, zwłaszcza w sektorze produkcji, ze względu na potrzeby elastyczności i optymalizacji kosztów. Jednocześnie można spodziewać się intensyfikacji inwestycji w rekrutację stałą, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą. Warto również podkreślić konieczność dostosowania się do zmieniających się preferencji pracowników, zwłaszcza w kontekście wieku i płci, oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań, takich jak automatyzacja i elastyczne formy zatrudnienia – to niezbędne, aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie rynek pracy.

Więcej o firmie: https://jobimpulse.pl/

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.