Podsumowanie Raportu WskaźnikiHR 2017 dla sektora produkcyjnego

Rynek pracy, Badania

Za nami trzecia edycja Raportu WskaźnikiHR, w której wzięło udział 176 firm z całej Polski. W raporcie za rok 2016 przedstawiliśmy wyniki 41 wskaźników z takich obszarów jak: fluktuacja, absencja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki. Najliczniejszą grupą w badaniu stanowiły firmy produkcyjne (54%), których wyniki omówiono w poniższym tekście.


Fluktuacja kadr     
  

Badanie WskaźnikiHR 2017 pokazało, że firmy produkcyjne przy rekrutacji pracowników w większym stopniu niż inne korzystały z firm zewnętrznych. Wydłużył się także wskaźniki czasu rekrutacji na poszczególne grupy stanowisk. W firmach produkcyjnych czas potrzebny na rekrutację specjalisty, kierownika i menadżera wyższego szczebla był dłuższy niż w pozostałych sektorach. Różnice te wahały się od kilku do nawet kilkudziesięciu dni.

Wykres 1. Odsetek rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne

Źródło: „Raport WskaźnikiHR 2017”

Przy analizie wskaźników fluktuacji w sektorze produkcyjnym warto zwrócić uwagę na wskaźniki awansów, przyjęć i rotacji, które znacząco różnią się od pozostałych sektorów. W firmach produkcyjnych rotacja była najniższa, jednocześnie wskaźnik przyjęć jest niemal o 2 p.p. wyższy niż w sektorze handlowym.

Absencja

Pracownicy firm produkcyjnych chorowali przeciętnie o cztery dni dłużej niż zatrudnieni w pozostałych sektorach. Omawiany wynik dotyczy choroby własnej, a więc wyłącza opiekę nad chorym członkiem rodziny i kobiety w ciąży. Wyniki sektora produkcyjnego były wyższe od przeciętnych także przy wskaźnikach absencji wypadkowej, ogólnej absencji chorobowej i urlopach na żądanie. Jednocześnie możemy zaobserwować, że w sektorze produkcyjnym pracownicy wykorzystują najwięcej dni urlopowych. Ich wynik jest wyższy od pozostałych sektorów o co najmniej 2 dni.

Źródło: „Raport WskaźnikiHR 2017”

Efektywność

Jak wynika z Raportu WskaźnikiHR 2017, pracownicy firm produkcyjnych w dalszym ciągu otrzymują benefity o znacznie niższej wartości, niż pracownicy pozostałych sektorów. Jednocześnie pracownicy sektora produkcyjnego wyrabiają 4-krotnie więcej godzin nadliczbowych, niż pracownicy pozostałych sektorów. Badanie WskaźnikiHR 2017 pokazuje ponadto, że spośród wszystkich uczestników badania, to właśnie sektor produkcyjny miał najwyższy wskaźnik rentowności.

Przy analizie danych z raportu warto zwrócić uwagę na wskaźniki takie jak:

  • efektywność pionu personalnego (znacznie wyższa niż w pozostałych sektorach),
  • średnie wynagrodzenie,
  • dział kosztów pracy w kosztach operacyjnych,
  • liczba pracowników przypadająca na kierownika.

Inwestycje w kapitał ludzki

Trzecia edycja badania WskaźnikiHR pokazuje, że systematycznie wzrasta budżet przeznaczany na szkolenia pracowników sektora produkcyjnego. W roku 2017 jego wysokość jest zbliżona do sektora handlowego i dwukrotnie niższa, niż budżet szkoleń sektora usługowego. Tendencja ta jest widoczna zarówno przy planowanym, jak i wykorzystanym budżecie szkoleń.

Wykres 3. Planowany budżet szkoleń na pracownika

Źródło: „Raport WskaźnikiHR 2017”

 ...

Jak wynika z Raportu WskaźnikiHR 2017, firmy produkcyjne mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników – szczególnie specjalistów. Źródłem tego jest wydrenowany rynek i duża konkurencja, m.in. w zakresie wynagrodzeń. Działy personalne często skarżą się na zbyt dużą ilość obowiązków, które muszą wykonywać. W sektorze produkcji na jednego HR-owca przypada przeciętnie o 40 pracowników więcej niż w pozostałych sektorach. Wyższa jest również przeciętna liczba dni absencji chorobowej przypadająca na pracownika produkcyjnego. Zatrudnieni w sektorze produkcyjnym wykorzystują najwięcej dni urlopowych i jednocześnie wyrabiają najwięcej godzin nadliczbowych.

Raport WskaźnikiHR 2017 zawiera 41 wskaźników pozwalających porównać z rynkiem najważniejsze obszary zarządzania personelem. Jeżeli interesuje Państwa budowanie HR opartego na faktach, zapraszamy na naszą platformę wskaźnikiHR.pl

 

Drukuj artykuł
Paweł Pyzik

Sedlak & Sedlak, Kraków

Specjalista ds. wskaźników HR

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.