Pracownicy z Ukrainy dźwigają polską gospodarkę

Rynek pracy, Czytelnia

W 2015 roku powiatowe urzędy pracy w Polsce odnotowały blisko 800 tys. oświadczeń pracodawców o zamiarze zatrudnienia pracowników ze wschodu, z czego 98% dotyczyło Ukraińców. Nasi wschodni sąsiedzi złożyli też najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców, ponad 57 tys. z blisko 75 tys. zgłoszeń.


Oznacza to nawet kilkusetprocentowe wzrosty na przestrzeni 2-3 lat, co odzwierciedla coraz większe problemy firm działających w Polsce ze znajdowaniem pracowników na lokalnych rynkach.

"Obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania zatrudnianiem cudzoziemców, głównie ze wschodu, co jest spowodowane coraz bardziej odczuwalnym deficytem pracowników na lokalnych rynkach w Polsce. Nawet firmy, które do tej pory niechętnie otwierały się na zatrudnianie obcokrajowców, dzisiaj bez wahania próbują w ten sposób zaspokajać swoje rekrutacyjne potrzeby" – komentuje Marcin Kołodziejczyk, Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Międzynarodowych w Grupie Progres.

Cudzoziemiec w cenie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało niedawno, że rejestrowana stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w czerwcu 8,8%. Oficjalnie bez pracy pozostaje więc nadal duża liczba osób, a mimo to w Polsce zaczyna brakować rąk do pracy. Firmy mają coraz większe problemy z bieżącym zaspokajaniem swoich kadrowych potrzeb. Problem dotyczy w ogromnym już stopniu pracy tymczasowej i sezonowej, a ostatnio pojawia się także przy obsadzaniu etatowych stanowisk w różnych branżach. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Z jednej strony demografia, na którą największy wpływ wywarła masowa emigracja młodych osób w ostatnich kilkunastu latach, z drugiej inwestycje rodzimych i zagranicznych firm w Polsce, rozwijających się i tworzących nowe miejsca pracy. Problemy ze znajdowaniem pracowników na rodzimym rynku mają swoje odzwierciedlenie w napływie osób z zagranicy. W centrum zainteresowania są naturalnie pracownicy ze wschodu, zwłaszcza z Ukrainy. W 2014 roku pracodawcy złożyli 372 946 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy osobom z Ukrainy (w ramach uproszczonej procedury obejmującej Ukrainę, Rosję, Białoruś, Mołdawię, Gruzję i Armenię), w 2015 było ich 762 700, a w tym roku, tylko w pierwszym kwartale odnotowano ich 309 528. Ukraińcy składają też najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców (57 384 w 2015 roku, co stanowiło 77% wszystkich wniosków, względem 28 913 rok wcześniej, co stanowił 62% ogółu). "O ile w ubiegłym roku w obszarze zatrudniania obcokrajowców współpracowaliśmy zaledwie z kilkoma podmiotami, to w tym roku jest ich już kilkadziesiąt. Najwięcej pracowników, których kontraktujemy pochodzi oczywiście z Ukrainy i są oni bardzo cenieni przez pracodawców. Także w naszych szeregach, na stanowiskach specjalistycznych, a także managerskim pracuje kilka osób z tego kraju" – dodaje Marcin Kołodziejczyk z Grupy Progres. Liczby te pokazują jak duża jest dynamika tego zjawiska, a jednocześnie potrzeby polskiego rynku pracy. Eksperci wskazują, że w najbliższych latach może ono przybierać jeszcze na sile, a obcokrajowców, także z bardziej odległych krajów, będzie pracować w Polsce coraz więcej.

PUP-y mają co robić

Według danych najwięcej obcokrajowców napływa do woj. mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz lubelskiego. W ostatnich latach ogromne, nawet kilkusetprocentowe wzrosty w zakresie liczby składanych oświadczeń czy wniosków odnotowano jednak w większości powiatowych urzędów pracy w Polsce. W gdańskiej jednostce, od stycznia do końca czerwca 2016 r., zostało zarejestrowanych 11 208 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (dot. obywateli 6 ww. krajów). Dla porównania w całym 2015 r. zarejestrowano 11 012 oświadczeń, a w roku 2014 było ich tylko 3 533. "Biorąc pod uwagę ostatni rok wzrost jest 100 proc. a porównując dane do 2014 jest to 300 proc. Ponad 95 proc. oświadczeń dot. pracowników z Ukrainy i  jest to trzykrotny wzrost w stosunku do 2014 r. Bardzo zbliżona dynamika uwidacznia się w odniesieniu do informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  Widzimy zatem, że ta fala imigracyjna do Polski narasta. Prognozujemy, że do końca 2016 r. tendencja wzrostowa w naszym regionie się utrzyma, a może nawet wzrosnąć jej dynamika" – komentuje Roland Budnik, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Na dynamikę napływu cudzoziemców wpływ może też mieć przewidywana zmiana przepisów prawnych w myśl których obecna, prosta i bezpłatna procedura rejestracji oświadczeń zostanie zastąpiona wydawaniem płatnych decyzji dotyczących zezwoleń na pracę sezonową i krótkoterminową. "Liczba napływających do naszego regionu cudzoziemców może cały czas wzrastać ponieważ korzystanie z ich pracy pozwala na utrzymanie stabilności zatrudnienia i produkcji w pomorskich firmach. Dominującym motywem zatrudniania obcokrajowców jest brak polskich pracowników gotowych podjąć pracę tzw. prostą i często niskopłatną. Migracje to znakomita szansa na uzupełnianie niedoborów kadrowych, w pierwszej kolejności w branżach strategicznych, takich jak przemysł stoczniowy, budownictwo, turystyka, czy IT" – dodaje Roland Budnik z gdańskiego PUP-u. Miasta – w rozumieniu samorządów i podległych im instytucji, powinny więc inicjować działania wspierające lokalnych przedsiębiorców, przeciwdziałające zagrożeniom dla ich stabilności i warunków sprawnego funkcjonowania. Migracjami należy jednak odpowiednio zarządzać i stwarzać warunki dla jak najlepszego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów. W dobie nieuchronnych przekształceń całych społeczeństw związanych z globalizacją imigranci mogą się przyczynić, tak jak w przypadku Gdańska, do rozwoju miasta oraz wzmocnienia jego międzynarodowego i metropolitarnego charakteru.

Tabela 1 Liczba oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom ze wschodu (dane dotyczą pracowników z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii, których obejmuje uproszczona procedura podjęcia pracy w Polsce) zarejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy w poszczególnych województwach, odpowiednio w 2014, 2015 i I kwartale 2016 roku.

Województwo/rok i narodowość

2014

2015

I kwartał 2016

BY, RU, UA, MD, GE, AM

UA

BY, RU, UA, MD, GE, AM

UA

BY, RU, UA, MD, GE, AM

UA

Dolnośląskie

36 822

36 112

73 042

72 042

29 677

29 297

Kujawsko - Pomorskie

9 540

8 850

29 694

28 745

11 604

11 263

Lubelskie

26 274

25 469

56 039

54 982

21 973

21 628

Lubuskie

11 019

10 706

34 132

33 421

16 445

16 188

Łódzkie

11 385

11 031

37 686

36 885

18 214

17 745

Małopolskie

20 040

19 319

46 319

44 640

20 108

19 306

Mazowieckie

202 909

194 971

316 108

306 708

113 534

109 454

Opolskie

6 160

5 964

14 744

14 328

5 398

5 257

Podkarpackie

7 886

7 741

10 109

10 006

2 821

2 763

Podlaskie

1 802

1 398

7 062

6 640

1 669

1 557

Pomorskie

5 794

5 520

25 270

24 745

12 994

12 575

Śląskie

11 259

10 883

34 349

33 869

14 934

14 758

Świętokrzyskie

7 339

7 289

17 108

16 736

9 540

9 338

Warmińsko - Mazurskie

1 431

1 230

3 604

3 445

1 442

1 340

Wielkopolskie

21 987

21 028

58 628

57 665

26 324

25 795

Zachodniopomorskie

5 751

5 435

18 328

17 843

11 544

11 264

SUMA

387 398

372 946

782 222

762 700

318 221

309 528

% udział
pracowników

100%

96%

100%

98%

100%

97%

 Źródło: Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rośnie świadomość

Zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności, jest też często dużą operacją logistyczną. Dlatego większość firm decyduje się na wsparcie specjalizujących się w tym obszarze agencji zatrudnienia, które kompleksowo przeprowadzają cały proces. Dobrą praktyką pracodawcy (i wiele firm już ją stosuje) jest jednak rzetelna weryfikacja i dobór wiarygodnego partnera – pośrednika. Jest to ważne dla firm, gdyż ewentualne nieprawidłowości w tym procesie mogą się odbić negatywnie bezpośrednio na ich wizerunku.

...

Jak zaznacza ekspert rynek agencji pracy jest dzisiaj bardzo rozproszony. Podmiotów oferujących pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców jest wiele, dlatego zachęcamy pracodawców korzystających z takich usług, także naszych klientów, do weryfikowania organizacji całego procesu przez agencję pracy. Cudzoziemcy pracujący w Polsce sprawnie wymieniają się między sobą informacjami i opiniami o pracy w danym miejscu, także pośrednikach. Otoczenie się wiarygodnym partnerem jest więc istotne także z perspektywy budowania wizerunku atrakcyjnego i bezpiecznego dla cudzoziemców pracodawcy.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.