RUR co to takiego?

Zarządzanie, Prawo

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) jako element systemu zapewniania jakości usług rozwojowych. Nadchodzący rok 2015 będzie stanowił nie lada wyzwanie dla firm szkoleniowych.

Po co powstaje RUR?

Po pierwsze kończy się pula środków z EFS przeznaczona na finansowanie szkoleń,
a w perspektywie lat 2014- 2020 następują zapowiedziane zmiany. Wsparciem mają zostać objęte również inne formy mające wpływ na rozwój takie jak coaching, doradztwo, superwizje itp., a o przyznaniu środków ma decydować popyt.
Po drugie przyjrzyjmy się dzisiejszemu rynkowi szkoleń. Gdzie można uzyskać dane na temat szkoleń? W bazie PARPu, znanych serwisach szkoleniowych lub bezpośrednio w postaci oferty handlowej od firm szkoleniowych. Skąd mamy informację z jaką firmą mamy do czynienia i jaki jest poziom jakości oferowanych usług? Dobrze jest, jeśli firma jest sprawdzona i polecona, ale w innym wypadku pozostają nam własne poszukiwania i niejednokrotnie przeczucia.
Po trzecie jeśli chodzi o rynek szkoleń EFS zwłaszcza wśród odbiorców panuje przekonanie
o ich marnej jakości.

Wszystko to zadecydowało o konieczności zaprojektowania nowego rozwiązania dla uporządkowania sytuacji na rynku szkoleń oraz zwiększenia jakości usług.

Rejestr Usług Rozwojowych czyli...

Baza, spis usług związanych z działaniami edukacyjnymi, które mają na celu m.in. nabycie, wzrost wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz rozwój. Nie dotyczy to działań o charakterze inwestycyjnym.
Rejestr będzie informował o podmiotach oraz dostępnej na rynku ofercie usług rozwojowych. Jego zaletą ma być prosty sposób wyszukania usługi rozwojowej dopasowanej do potrzeb przedsiębiorcy (instytucji) czy osoby dorosłej, dodatkowo rejestr ma zawierać ocenę danej usługi (a więc będzie dostarczał informacji na temat jakości). Dotyczyć będzie usług współfinansowanych z EFS oraz komercyjnych.

Kryteria dostawców usług

Instytucje, które będą chciały świadczyć usługi współfinansowane ze środków publicznych będą musiały spełniać dodatkowe kryteria. M.in. 3-letnie doświadczenie w realizacji usług rozwojowych, w ostatnich trzech latach obrotowych obroty z tytułu usług rozwojowych rzędu min.180 tys. PLN (min. 60 tys. PLN na rok), doświadczenie w realizacji projektów EFS, dokumenty potwierdzające 3 opinie nie starsze niż 3 lata.

System OUR - Jakość przede wszystkim

Jak dokonywana będzie ocena jakości usługi? Według obecnego projektu każda z zainteresowanych stron czyli uczestnicy, przedstawiciel przedsiębiorstwa kierującego uczestników na usługę, przedstawiciel podmiotu realizującego usługę, osoby bezpośrednio realizujące te usługi otrzyma link do wypełnienia ankiety on-line, na podstawie wyników zbiorczych będą tworzone rankingi dotyczące oferowanych usług.

Wiele wątpliwości budzi zapis o konieczności dokonania oceny w RUR w przypadku usług współfinansowanych z EFS jako warunek konieczny uzyskania wsparcia (np. w umowie z beneficjentem). W praktyce oznacza to, że po stronie wykonawcy usług będzie leżał obowiązek dopilnowania oceny. Zdaniem komentatorów w realiach rynkowych będzie sprowadzało się to do zabiegania o jak najwyższe oceny w celu zrobienia reklamy, wyrobienia dobrej opinii, a co za tym idzie osiągania zysku- wszystko to razem ma wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności rynku usług szkoleniowych.

Korzyści

System RUR z założenia powinien generować korzyści w postaci:

 • Przejrzystości- wszystko w jednym miejscu i prostej formie
 • Uporządkowania rynku szkoleń, usystematyzowania wielości firm i wielości ofert
 • Możliwości porównania ofert
 • Większej kontroli nad firmami szkoleniowymi
 • Przejrzystej informacja o jakości oferowanych usług
 • Oceny przydatności i skuteczności oferowanych usług

Obecny stan prac konsultacyjnych dotyczący kształtu i sposobu funkcjonowania Rejestru obserwować można na stronie PARP- u. Trwają konsultacje nad:

 • Kartą Podmiotu, Kartą Usługi- formularzami, które będą miały obowiązek wypełnić osoby
 • i instytucje w celu umieszczenia swojej oferty usług)
 • Systemem Oceny Usług Rozwojowych (System OUR)
 • Analizą Potrzeb i celami usługi
 • Katalogiem Usług Rozwojowych
 • Certyfikatami osób oraz instytucji świadczących usługi rozwojowe

Zapraszamy do dzielenia się opiniami na ten temat.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.