Kiedy na szkolenie?

Zarządzanie, Prawo

Konieczność szkolenia wpisana jest obecnie pośrednio w wykonywanie każdego zawodu.
W przeważającej mierze to pracodawca decyduje na jakie szkolenia oddelegować pracownika (Dlaczego? Dysponuje przecież jego czasem pracy i finansuje koszty szkolenia).Co w takiej sytuacji? Czy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w każdym szkoleniu? Kiedy może odmówić?

Nabywanie nowych umiejętności, podnoszenie kwalifikacji- bez tego niemożliwy staje się rozwój pracownika na wszystkich stanowiskach pracy. Pracownik ze świadomością potrzeby samodoskonalenia się może skorzystać z różnych opcji dostępnych na rynku. Jednak konieczność skorzystania z oferty szkoleniowej zaproponowanej przez pracodawcę nie została nigdzie określona wprost.

Możesz odmówić, ale...

Przepisy prawa nie nakładają na pracownika obowiązku uczestnictwa w szkoleniach zaproponowanych przez pracodawcę, co w praktyce oznacza, że pracownik może odmówić udziału. Odmowa pracownika nie może stać się podstawą do zwolnienia.
Pracodawca może nakazać udział w szkoleniu w formie polecenia służbowego
i tu bronić swoich racji.
Wykonywanie poleceń służbowych to podstawowy obowiązek każdego pracownika. Polecenia takie nie są wiążące dla pracownika, jeśli są:

  • sprzeczne z prawem
  • niezgodne z umową o pracę
  • zagrażają zdrowiu i życiu pracownika

W tych wypadkach pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego.

Inaczej sytuacja się ma w przypadku szkoleń nakazanych przez pracodawcę, które wynikają z umowy o pracę, układów zbiorowych pracy czy regulaminów.

Konsekwencje w przyszłości

Pracownik odmawiający udziału w szkoleniu musi się liczyć z konsekwencjami w późniejszej perspektywie czasowej. Kwalifikacje wymagane na danym stanowisku od pracodawcy, których nie nabył w drodze wspomnianego szkolenia mogą skutkować brakiem odpowiednich kompetencji do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku, a więc w konsekwencji stać się podstawą do zwolnienia.

Lepiej w godzinach pracy

W przypadku szkoleń poza normalnymi godzinami pracy przedstawiamy dość powszechny pogląd, że lepiej nie zmuszać pracowników ze względu na brak uregulowania prawnego w tej kwestii. Na pewno zaoszczędzi to wątpliwości i spornych kwestii koniecznych do rozstrzygnięcia.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.