Korekta PIT-37 – w jaki sposób naprawić popełniony błąd?

Zarządzanie, Czytelnia

Czasem zdarza się, że w zeznaniu podatkowym – już po wysłaniu go urzędu skarbowego – znajdujemy błąd rachunkowy lub okazuje się, że zapomnieliśmy o uwzględnianiu ulgi podatkowej, która nam przysługuje. W takim wypadku mamy prawo złożyć korektę zeznania podatkowego. 

Jaki jest termin złożenia korekty zeznania podatkowego?

Podatnik ma prawo do korekty deklaracji aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Należy pamiętać, że możliwość skorygowania złożonego PIT-37 przysługuje w okresie 5 lat, przy tym termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że składając zeznanie roczne PIT-37 za 2021 r., nasze zobowiązanie z tego tytułu przedawni się 31 grudnia 2027 r. Wynika to z zasady, że wspomniany pięcioletni okres zaczyna swój bieg 1 stycznia 2023 r., gdyż koniec roku, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z PIT-37 za 2021 przypada na 31 grudnia 2022 r.

Nie oznacza to jednak, że korektę zeznania rocznego PIT-37 możemy złożyć w dowolnie wybranym przez nas momencie w ww. terminie. Są sytuacje, w których takowe uprawnienie nam nie przysługuje. Podatnik nie będzie miał możliwości skorygowania deklaracji w trakcie prowadzonych wobec niego kontroli lub postępowania podatkowego. Ograniczenie możliwości złożenia kontroli odnosi się wyłącznie do zakresu, jaki obejmują czynności podejmowane przez organ w ramach kontroli lub postępowania podatkowego. Złożenie korekty w tym okresie nie wywoła skutku prawnego na gruncie zobowiązania podatkowego.

Prawo do skorygowania zeznania rocznego przysługuje ponownie po zakończeniu kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego. Uprawnienie to jest ograniczone w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Jakie są skutki złożenia korekty deklaracji PIT-37?

W przypadku, gdy okazuje się, że podatnik popełnił błąd na wysłanej już do Urzędu deklaracji podatkowej, powinien pamiętać, że niezależnie od tego, kto zyskuje na tym błędzie – należy dokonać korekty.

Najczęściej do przygotowania korekty dochodzi, gdy podatnik:

  • Złożył PIT na nieaktualnym druku.
  • Przesłał zeznanie podatkowe z błędami rachunkowymi.
  • Wprowadził błędny identyfikator podatkowy.
  • Nie dołączył do zeznania odpowiednich załączników.

Złożenie korekty zeznania podatkowego powoduje, że wcześniejsze, pierwotne zeznanie nie będzie już brane pod uwagę przez organ podatkowy. Należy jednak pamiętać, że urząd skarbowy może poddać kontroli skorygowaną deklarację oraz wezwać podatnika do przedstawienia dokumentów uprawniających do zastosowania np. ulg podatkowych – podkreślają eksperci podatkowi PITax.pl Łatwe podatki.

Warto mieć również na uwadze okoliczność, że jeśli w zeznaniu podatkowym podatnik nie przekazał 1% podatku, wówczas także może skorygować swój PIT. W tym zakresie trzeba spełnić następujące warunki: 

  • Deklaracja podatkowa została złożona w terminie.
  • Korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
  • Zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Należy zaznaczyć, że przy korekcie trzeba także dokonać właściwego wyboru druku deklaracji. Druk formularza powinien być obowiązujący w danym roku podatkowym. Nie można więc korygować swojego zeznania na bieżącym formularzu (który jest obecnie dostępny), jeżeli korygowane są lata wcześniejsze np. 2020 r.

Warto także zwrócić uwagę na to, że brak podpisu na przesłanej deklaracji nie stanowi dla organu podatkowego błędu, który wymaga korekty deklaracji. Błąd ten organ podatkowy traktuje jako niedopełnienie obowiązku podatkowego.

 

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.