Ewaluacja szkoleń - standard HRD BP

Zarządzanie, Czytelnia


Standard Human Resources Development Business Partnering powstał z inicjatywy stowarzyszenia PSTD (Polish Society for Trainig & Development). Na tej podstawie powstała Szkoła HRD BP. Dla uczestników projektu to gwarancja zdobycia umiejętności partnerstwa biznesowego.


Rozmawiamy z uczestnikami projektu o tym, co dla trenera stanowi podstawę ewaluacji szkoleń.

Czym jest ewaluacja szkolenia?

Weronika Witczak: Ewaluacja jest procesem, w którym weryfikujemy, czy szkolenie spełniło swoje zadanie, czyli cele, jakie na początku założyliśmy. Dlatego dobra ewaluacja zaczyna się od zbadania potrzeb, określenia po co robimy to szkolenie - jakich zmiany chce wprowadzić Klient i jakie korzyści ma przynieść jego firmie. Jeśli wiem, co będę sprawdzać na koniec szkolenia, wiem jaskie cele merytoryczne powinno spełniać szkolenie i mogę na bieżąco monitorować, czy proces szkolenia idzie we właściwym dla Klienta kierunku.

Jacek Czapski: To ocena postępów i efektów szkolenia zarówno na bieżąco, jak i po zakończeniu szkolenia. Dotyczy reakcji uczestników, umiejętności i wiedzy, postaw a nawet zmiany zachowań i przez to zmiany efektów biznesowych.

Czy i w jakim zakresie trener, jako wykonawca szkolenia, powinien być też odpowiedzialny za jego ewaluację?

Jacek Czapski: Tak- Trener powinien być odpowiedzialny za ewaluację, ale w zakresie uzgodnionym z klientem. Ważne są wstępne ustalenia między Wykonawcą i Klientem dotyczące ewaluacji. Wyznacznikiem wystarczającym zdaniem klienta często okazuje się być tylko zadowolenie uczestnika. Może to być również oczekiwanie przełożenia na konkretne rezultaty biznesowe. W pierwszym przypadku oczywiście Trener może uświadomić Klientowi potrzebę pełniejszej ewaluacji. Im dalej idzie ewaluacja tym ważniejsza jest współodpowiedzialność i świadomość jej potrzeby zarówno po stronie Wykonawcy szkolenia, uczestnika jego przełożonego oraz innych osób odpowiedzilanych za szkolenia w samej organizacji.

Weronika Witczak: Trener jako wykonawca zawsze odpowiada za realizację wskaźników merytorycznych - czy uczestnicy po szkoleniu wiedzą to, co powinni wiedzieć, czy potrafią zastosować narzędzia oraz wierzą w sens ich stosowania w swoim miejscu pracy. Poza tym, warto aby trener wspierał przełożonych w sprawdzeniu, czy ich pracownicy po szkoleniu zmienili swój sposób pracy - ponieważ to było celem szkolenia. Dlatego tak ważne jest określenie na początku procesu, jakich zmian oczekuje Przełożony. Jednocześnie, to bezpośredni przełożony ma największy wpływ na to, czy i w jaki sposób jego pracownicy wykorzystają wiedzę i narzędzia poznane na szkoleniu. Trener, powinien pokazać tę zależność. Ponadto trener może dostarczyć narzędzi  w postaci ankiet, arkuszy, które w znacznym stopniu ułatwia zebranie tych informacji.

Co w tym zakresie wniósł udział w projekcie?

Jacek Czapski: Udział w szkole HRD BP pozwolił mi na wypracowanie konkretnych narzędzi do prowadzenia głębokiej diagnozy potrzeb, definicji celów na 4 poziomacm Kirckpatrika, budowania programów oraz ich konfrontację z menadżerami HR, czyli z rynkiem. Pokazała jak uświadomić potrzebę i budować poczucie współodpowiedzialności w procesie szkoleniowym, która właśnie jest kwintesencją partnerstwa. Ważne jest przekonanie Klienta, że odpowiedzialność spoczywa nie tylko na Dostawcy - trenerze, ale na uczestnikach ich przełożonych, osobach z HR-u. Współdziałanie zapewnia lepsze efekty, proces podnoszenia kompetncji okazuje się dużo efektywniejszy - przekłada się bardziej na zmianę zachowań przynoszących mierzalne rezultaty biznesowe. 
Można porównać to do edukacji szkolnej- jeśli rodzice, nauczyciel i dziecko naprawdę współpracują proces edukacyjny jest dużo bardziej efektywny- tak samo w przypadku szkoleń, z tą różnicą, że występuję tu osoby dorosłe.

Jakie metody, narzędzia okazały się najbardziej praktyczne?

Jacek Czapski: Szkoła HRD BP wyposaża mnie w narzędzia, które w prosty sposób pozwalają na mierzenie efektywności szkoleń na czterech poziomach wg Modelu Kirkpatricka. Często stosowane, skomplikowane narzędzia powodują, że proces ewaluacji szkolenia okazuje się być droższy od samego szkolenia- szkoła HRD BP dużo zmieniła w tym zakresie. Tematyka rozbudowanego obszaru przygotowania szkoleń oraz głęboka ewaluacja z przesłaniem prawdziwego partnerstwa to istota szkoły HRD BP.

Weronika Witczak: Jest wiele szkół trenerów, które uczą jak prowadzić szkolenie i pracować z grupą. Ten projekt stawia w centrum uwagi biznes, czyli ostateczny cel projektów szkoleniowych prowadzonych dla firm. Możliwość wymiany doświadczeń wśród doświadczonych trenerów oraz wsparcie praktyków HR wzmocnił mój warsztat pracy z działem HR i menedżerami. Mocną stroną programu są spotkania z dyrektorami HR, którzy otwarcie udzielają informacji zwrotnych pokazując, co jest dla nich ważne, co w ich organizacji by się sprawdziło, a co nie. To pomogło mi wzbogacić swoje narzędzia pracy oraz sposób prowadzenia rozmów, by będąc bliżej potrzeb realizować ciekawe i efektywne zlecenia.

Dziękujemy za rozmowę.

Więcej informacji na temat Projektu

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.