Coaching zdrowia w korporacji

Rozwój, Czytelnia

Publikowany w ostatnich miesiącach raport zdrowia, opracowany przez Medicover ukazał portret polskiego menedżera jako 40-latka z co najmniej jednym, a najczęściej z kilkoma czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych. Nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, podwyższony poziom cholesterolu, miażdżyca, nowotwory, depresja  to grupa chorób ściśle związana z prowadzonym stylem życia, a ich częstość występowania w Polsce i świecie wciąż wzrasta.

Do głównych czynników ryzyka należą: podwyższone BMI, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu, nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, narażenie na przewlekły stres, zaburzenia snu, nerwice, depresje, palenie tytoniu, siedzący tryb pracy i wiele innych.
Z kolei wyniki raportu wykonanego w ramach międzynarodowej sieci BUPA, w zakresie oczekiwań pracowników, wskazują na oczekiwanie od pracodawców nie tylko opieki zdrowotnej w sieciach medycznych czy kart multisport, ale także pomocy w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, profilaktyce chorób układu krążenia, zdrowej diecie, aktywności fizycznej i profilaktyce nowotworów.

Diagnoza

Wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian, gdyż – co oczywiste – z punktu widzenia pracodawcy efektywny pracownik powinien być zdrowy. Wymienione schorzenia i czynniki obciążające wpływają negatywnie nie tylko na samego pracownika, ale także jego efektywność w zakresie wykonywania powierzonych zadań, zarządzania zespołem, wydajność i skuteczność w osiąganiu celów postawionych przez pracodawcę, relację między współpracownikami i przełożonymi i wiele innych kwestii. Jednocześnie dotyczą często pracowników wieloletnich, wysoko wykwalifikowanych, lojalnych względem pracodawcy – pracowników dla pracodawcy kluczowych i niezbędnych.

Wyniki badań pokazują, że dziś objęcie pracowników wyłącznie opieką medyczną oferowaną przez sieci medyczne to za mało. Medycyna naprawcza jest kosztowna, a powrót do pełnego zdrowia –  długotrwały i nie zawsze w pełni możliwy. Dla pracodawców – już dziś korzystne jest wdrażanie dla swoich pracowników kompleksowych programów zdrowotnych, których realizacja będzie możliwa częściowo w czasie pracy oraz istotnie poprawi stan zdrowia kadry i pozytywnie wpłynie na efektywność zespołów.

Profilaktyka...

Edukacja zdrowotna w korporacji może odbywać się na kilka sposobów:

 1. Indywidualnie opracowane programy profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych – w odpowiedzi na diagnozę i potrzeby konkretnej firmy
 2. Seminaria, warsztaty i wykłady dla pracowników – profilaktyka chorób cywilizacyjnych, zarzadzanie stresem, równowaga work-life, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, rzucanie palenia, ćwiczenia przy biurku i inne
 3. Zmiany organizacji pracy i przerw w pracy, a także dostarczanego pożywienia (bufet, przekąski, ergonomia stanowisk pracy)
 4. Organizacja Dni/Tygodni Zdrowia i innych eventów zdrowotnych w firmie
 5. Coaching zdrowia grupowy lub indywidualny

Coaching zdrowia

To rozwijająca się w Polsce od niedawna metoda profilaktyki i skutecznego leczenia chorób cywilizacyjnych. To nurt coachingu, skierowany do osób, które chcą świadomie osiągać swoje cele zdrowotne, potrzebują pomocy i wsparcia we wprowadzaniu i przestrzeganiu zaleceń lekarskich lub po prostu chcą zdrowo żyć, prowadzić zdrowy styl życia, dbać o równowagę i swoje zdrowie w jego najszerszym znaczeniu. Styl życia w 50% wpływa na zdrowie, rozumiane jako dobrostan w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.   

Coaching jako metoda pracy indywidualnej i grupowej w korporacjach nie jest czymś nowym. Jest skutecznym narzędziem do poprawy efektywności, osiągania lepszych wyników przez firmę rozwiązywania problemów relacyjnych, organizacyjnych i innych. Wiele firm korzysta z pomocy coachów regularnie lub szkoli swoją kadrę zarządzającą w tym kierunku, tak by lepiej wykorzystać zasoby pracowników. 

Coaching zdrowia nastawiony jest na osiąganie przez pracowników celów zdrowotnych. Czas spędzany w pracy, liczba zadań, presja czasu, siedzący tryb pracy, nieregularne odżywianie i inne czynniki powodują przewlekłe narażenie kadry na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych. Indywidualna lub grupowa praca z coachem zdrowia jest sposobem na uporządkowanie chaosu, jeśli występuje oraz opracowanie indywidualnego planu zmiany stylu życia na zdrowy. W pracy z coachem, podczas przygotowania planu, klient uwzględnia swój plan dnia i obowiązki, tak żeby zmiana nawyków miała szansę być skuteczna i trwała.

Przykładowe cele na proces coachingu zdrowia:

 • trwała zmiana nawyków żywieniowych
 • odchudzanie lub profilaktyka nadwagi i otyłości
 • poprawa jakości snu i zwalczanie bezsenności
 • zarządzanie stresem i emocjami
 • rzucanie palenia
 • zwiększenie aktywności fizycznej
 • zmiana nawyków zdrowotnych w domu i w pracy, poprawa kultury zdrowotnej
 • poprawa skuteczności leczenia chorób przewlekłych – m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu II, podwyższony poziom cholesterolu, otyłość
 • poprawa ogólnego samopoczucia zdrowotnego

...

Jak widać z niniejszego opracowania, w korporacji sprawdzony coaching można zastosować do nowych celów. Korzyści będą obustronne – zarówno dla pracownika (poprawa zdrowia), jak i dla pracodawcy (bardziej efektywny pracownik). Wyniki raportu BUPA pokazują także, że kadra nie tylko oczekuje od pracodawcy pomocy, ale także docenia fakt, że ją otrzymuje.
Coaching zdrowia w firmie może być zatem doskonałym prezentem dla pracowników.

Źródła:

 • Raport Medicover – Raport Medicover ,,Praca. Zdrowie. Ekonomia 2009-2013" to unikatowa, 5-letnia analiza, obrazująca kondycję zdrowotną polskich pracowników. Został on opracowany na podstawie danych medycznych z elektronicznej historii choroby osób objętych opieką w Medicover. Liczebność grupy wzrastała z czasem trwania badania, począwszy od ponad 125 tysięcy w 2009 r. do blisko 180 tysięcy osób w 2013 roku. Analizowaną grupę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym: 18-67 lata. W celu dokonania porównania populacja poddana analizie została podzielona na pięć grup zawodowych. Raport Zdrowia składa się z dwóch części: epidemiologicznej, opisującej najczęstsze schorzenia (portret zdrowotny polskiego pracownika) oraz ekonomicznej, pokazującej finansowy wymiar choroby.
 • Raport BUPA – Badanie “Zdrowie w miejscu pracy - diagnoza i oczekiwane zmiany” zostało zrealizowane na zlecenie Bupa w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Australii w 2015 roku. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 18 400 osób, będących przedstawicielami pracodawców (menedżerowie HR i prezesi firm) i pracowników, kwalifikowanych w ramach międzynarodowej puli respondentów. Celem badania było zbadanie skali zaangażowania firm i pracowników w programy prozdrowotne w miejscu pracy oraz postrzeganych barier i możliwości rozwoju takich programów.
Drukuj artykuł
Agnieszka Muszyńska

Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia, Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław

Lekarz medycyny rodzinnej, coach, wykładowca akademicki. Doktor nauk medycznych. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (European Society of Lifestyle Medicine). Ukończyła kursy z zakresu medycyny stylu życia w ramach kształcenia podyplomowego Harvard Medical School (Lifestyle Medicine for Weight Management, Lifestyle Medicine for Stress Management, Lifestyle Medicine Competencies Case Study). 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.