Siła kultury innowacji-Raport Freenovation 2018

Rozwój, Czytelnia


Wspierający lider, autonomia, przekonanie na temat własnej ekspertyzy i kreatywności oraz poczucie sensu – 5 kluczowych elementów do budowania kultury innowacji! Zespół Freenovation we współpracy z ekspertami i liderami innowacji przygotował Raport z Ogólnopolskiego Badania Innowacji. Dokument jest dostępny bez ograniczeń pod linkiem: Raport Freenovation 2018.

Raport zawiera analizę wyników z Ogólnopolskiego Badania Innowacji, wprowadzenie merytoryczne w temat kultury innowacji, 3 pierwsze kroki do wdrożenia kultury innowacji oraz  komentarze ekspertów i liderów innowacji z instytucji i organizacji biznesowych (m.in. Krakowski Park Technologiczny, Motorola Solutions Polska, SmartRecruiters, u2i, Making Waves, Lunar Logic).

Zapisz się do: Szkoła HR Business Partner

Kultura innowacji 

To wartości, przekonania i sposoby działania podzielane w organizacji lub społeczeństwie, które sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu nowych pomysłów i rozwiązań. Firmy z silną kulturą innowacji osiągają lepsze wyniki finansowe, są bardziej dynamiczne i lepiej dostosowane do zmieniającego się środowiska ekonomicznego niż firmy, które takiej kultury nie posiadają.
 
W ogólnopolskim badaniu innowacyjności udział wzięło 404 pracowników z ponad 250 organizacji działających na terenie Polski. Odpowiedzieli oni na serię pytań związanych z klimatem i kulturą innowacji swoich miejsc pracy oraz ocenili własną innowacyjność, satysfakcję i znaczenie pracy.
Diagnozie poddane zostały 4 wymiary: wartości, przywództwo, organizacja pracy oraz talenty. Diagnoza pozwoliła nam na zbudowanie modelu, który z dużym prawdopodobieństwem pozwala nam na przewidywanie indywidualnej innowacyjności i kreatywności pracowników. Nazywamy ten model “Drzewem Innowacji”.
Drzewo Innowacji przedstawia obszary, które w naszym badaniu okazały się najistotniejsze w przewidywaniu innowacyjności pracowników. Znajomość wyników w zakresie tych obszarów wystarczy, aby na podstawie naszego modelu przewidzieć 30% zmienności w zakresie innowacyjności uczestników badania.
 
Najważniejszym czynnikiem wpływającym na innowacyjność uczestników badania okazało się:
1) wsparcie lidera dla działań innowacyjnych (przykładowa pozycja testowa w tym podwymiarze to: “Czuję, że mój przełożony wierzy w moją kreatywność”; korelacja z innowacyjnością: 0,37).
2) przekonania na temat własnej ekspertyzy (korelacja z innowacyjnością: 0,33).  Przykładowe pytanie z ankiety w tym podwymiarze to: “Pracownicy w naszej firmie często proszą o mnie o radę w kwestiach dziedziny, którą się zajmuję w firmie”.
3) przekonania na temat własnej kreatywności (korelacja z innowacyjnością: 0,35). Przykładowa pozycja testowa w tym obszarze to: “Czuję, że potrafię tworzyć nowe rozwiązania dla trudnych problemów”.
4) autonomia w działaniu (korelacja z innowacyjnością: 0,33). Przykładowa pozycja testowa w tym podwymiarze to: “Żadna ważna decyzja nie jest w firmie podejmowana bez konsultacji ze mną”.
 
Aby kwitło i przyniosło owoce, drzewo innowacji potrzebuje gleby i nawozu. W naszym modelu rolę tę pełni subiektywne znaczenie pracy. To, jak pracownicy odpowiadali na twierdzenia “Dzięki pracy w tej firmie staję  się lepszym człowiekiem” oraz “Moja praca w tej firmie ma znaczenie” wpływało znacząco na ich innowacyjność – im większe poczucie sensu odczuwali, tym bardziej byli innowacyjni (korelacja: 0,40).
 
W badaniu udało nam się również zidentyfikować silne i słabe strony kultury innowacji w organizacjach respondentów. Do najsilniejszych obszarów w tym zakresie należą kreatywność, samoocena pracowników, satysfakcja z pracy oraz chęć dostrzegania różnych perspektyw w sytuacji rozwiązywania konfliktów.
Najsłabszymi wymiarami kultur innowacji wśród osób badanych są: niskie wsparcie organizacji i liderów w innowacyjności, ograniczona autonomia w podejmowaniu decyzji oraz mała ilość zasobów przeznaczana na innowację.
 
Aby budować kulturę innowacji w organizacjach konieczna jest koncentracja na zrównoważonym rozwoju wszystkich wymiarów kultury organizacyjnej sprzyjających innowacji. Szczególnie przydatne okazać się tu mogą:
– rozwój kompetencji menedżerskich związanych z przywództwem wzrostu,
– zwiększenie autonomii pracowników w podejmowaniu decyzji
– budowanie poczucia sensu własnej pracy poprzez wskazywanie jej użyteczności dla klienta.
 
Freenovation to zespół ekspertów, specjalizujący się w badaniu i wdrażaniu kultury innowacji w organizacjach. Na co dzień zespół współpracuje z ośrodkami badawczymi University of Maryland, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, wspierając w rozwoju dziesiątki firm i organizacji. Misją Freenovation jest wspieranie organizacji w budowaniu przyjaznego środowiska pracy, które wpływa pozytywnie na innowacyjność.
 
Partnerzy publikacji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Computerworld (IDG),  GoldenLine, EmployerBranding.pl, Wydział Humanistyczny AGH, Product Development Days, FRONT EDGE – Innovation & Leadership Summit, IT Business Management AGH, Wydawnictwo MT Biznes, HR Polska.
 
Raport jest dostępny na stronie.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez zespół Freenovation

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.