Kodeks Coacha ICC

Rozwój, Prawo

Kodeks Coacha ICC to wersja poszerzona w stosunku do pierwotnego Kodeksu Dobrych Praktyk. Określa m.in. postawę coacha, wartości, kompetencje oraz zakres odpowiedzialności. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Według Kodeksu Coacha to co powinno określać coacha to nie tylko zawód, który leży na pograniczu powołania, lecz konkretna postawa życiowa, która przejawia się w danych działaniach.

U jej podstaw leżą:

 • ciągły rozwój- podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie swoich możliwości, uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach itp.
 • dbałość o szczegóły, precyzja w działaniu- w odniesieniu do zawieranych umów, ale także całego procesu coachingowego
 • dojrzałość emocjonalna- pełna świadomość podejmowanej odpowiedzialności, zachowany dystans do osób i omawianych zagadnień
 • inspirowanie swoją postawą- najpierw sposobem działania, potem słowami, pytaniami, zadaniami
 • twórcze podejście- szukanie sposobów na coraz lepsze działanie, czerpanie i wyciąganie wniosków z przebytych procesów coachingowych i spotkań z ludźmi, twórczość jest niezbędna dla osiągnięcia mistrzostwa
 • samoświadomość- rozpoznawanie i zarządzanie własnymi procesami wewnętrznymi zwłaszcza emocjami, umiejętność rozpoznania i nazwania obszarów problemowych w pracy z klientem
 • odwaga- umiejętność przyznania się do popełnionego błędu i własnych ograniczeń
 • apolityczność- właściwe rozumienie swojej roli i zadań w procesie coachingowym, nie angażowanie się w politykę wewnętrzną czy zewnętrzną firmy zleceniodawcy, nie opowiadanie się po żadnej ze stron w konflikcie
 • suwerenność- świadomość własnej suwerenności i szanowanie suwerenności innych ludzi, jakakolwiek zależność, układ zaburza relację coachingową
 • szacunek- dla człowieka, jego świata wartości

Postawa coacha

Oprócz wspomnianych cech coacha określają również elastyczność, wnikliwość, cierpliwość, autentyczność i zdrowy dystans.
Coach bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania i słowa. Coach nie jest ekspertem w każdej dziedzinie życia (zwłaszcza życia Klienta) ma być ekspertem od strony zarządzania procesem coachingowym, ma być świadomy swojej roli, znać jego mocne i słabe strony, jego punkty przełomowe.

Kompetencje coacha

Opierają się na wszechstronnym i szerokim przygotowaniu do wykonywanego zawodu, odpowiedniej postawie wobec klienta, wierzeniu w jego umiejętności.

Coach angażuje się zawsze w proces coachingowy w 100% ze wszystkimi swoimi zasobami, dokladając wszelekiej staranności.

Jakie umiejętności powinien posiadać coach?

 • Komunikacyjne- potrafi jasno wyrażać myśli i rozumie przekazy innych, język swój dostosowuje do potrzeb klienta
 • Relacyjne- umiejętność budowania czystych i pełnych zaufania relacji
 • Emocjonalne- potrafi zarządzać własnymi emocjami, jest jednostką dojrzałą i stabilną emocjonalnie.
 • Procesowe- zna proces coachingu, potrafi nim zarządzać
 • Narzędziowe- korzysta z narzędzi, które zna i rozumie i co do których posiada uprawnienia
 • Logistyczne- zorganizowanie i przeprowadzenie procesu coachingowego, w tym posiada prawo do prowadzenia usług na terenie danego kraju, prowadzi własną działalność gospodarczą, uprawniony do zawierania umów

Odpowiedzialność coacha

Obejmuje odpowiedzialność za proces coachingowy, logistykę, relację z klientem, sponsorem.

W odniesieniu do procesu coachingowego

 • odpowiedzialność coacha dopasowuje interwencje do aktualnego etapu rozwoju osobistego klienta, ale nieustannie stwarza szanse dalszego rozwoju. Jednocześnie zachowuje szacunek dla klienta i jego wartości pozostawiając mu wolny wybór.
 • odpowiedzialność za zasoby wymusza wstępne określenie obszarów pracy oraz „profil” klienta, aby móc zidentyfikować swoje zasoby i podjąć jedynie zadania, którym może sprostać
 • odpowiedzialność za cele- coach działa dla sukcesu klienta jako Osoby i dla sukcesu organizacji co gwarantuje jego sukces
 • odpowiedzialność osobowa- coach odpowiada przed klientem i organizacją, ale przede wszystkim przed samym sobą i swym sumieniem w realizacji zadań
 • odpowiedzialność za swoje działania, ale i odpowiedzialność za nie działanie za klienta

Odpowiedzialność w stosunku do Klienta obejmuje:

 • odpowiedzialność za samą relację, jej budowanie, ale nie jest ona celem samym w sobie. Ma być podłożem działania i stwarzania możliwości zapraszania klienta do działań, wyzwań, pracy. Ponadto coach dba, aby relacje były klarowne, czyste i etyczne.
 • odpowiedzialność za cele, zna i zawsze pamięta o celach klienta, on jest podmiotem i sednem coachingu. Ponadto coach zarządza tak procesem, aby każdy z celów wyznaczonych do realizacji nie został pominięty
 • odpowiedzialność za decyzje- coach nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez klienta, prowadzi coaching poprzez zadawanie pytań, a nie sugerowanie rozwiązań, ma za zadanie zachęcić do dokonywania wglądów i podejmowania adekwatnych działań.
 • odpowiedzialność klienta wobec podejmowanych decyzji- coach szanuje klienta jako suwerenną jednostkę i pozostawia mu odpowiedzialność za podejmowane decyzje, coach ponosi odpowiedzialność za zyskiwanie „świadomości” na temat skutków tych decyzji
 • odpowiedzialność osobowa- coach rozumie, że Człowiek jako Podmiot jest ważniejszy niż jego cele. Jeśli cele naruszają dobro osobiste nie mają żadnej wartości.

Odpowiedzialność Coacha wobec Sponsora

odnosi się do poszanowania Sponsora (jego kultury organizacyjnej, zwyczajów, wizji, misji), odpowiedzialności za kontrakt, za cele, za korespondencję poszczególnych celów, mierzenie efektywności procesu, udzielenie informacji zwrotnej.

Źródło: http://www.iccpoland.pl/pl/centrum_prasowe/kodeks_coacha

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.