Artur Rzewuski

Doradca Zarządu ds. HR

Specjalizacja

Projekty z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budowa Księgi Polityki Personalnej i Kadrowej w Firmie Budowa platformy procedur z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Personalnej dla Spółek (forma w Excel jako zintegrowany system zarządzania procesami) Rekrutacje dla potrzeb klienta Projekty z obszaru Inżynierii Procesów Optymalizacja procesów produkcyjnych - przeprowadzanie analizy czasów pracy (ukryty czas pracy jaki nie jest wykorzystywany przez pracowników na gniazdach produkcyjnych lub przez mistrzów zmiany) na liniach produkcyjnych oraz analizy wskaźników wydajnościowych pracy maszyn Arkusze dla planowania produkcji maszyn i rozliczania ich wydajności (cel lepsze planowanie czasów pracy maszyny oraz terminu zakończenia produkcji danego zlecenia) Projekty z obszaru kontrolingu kosztów Budowa modeli finansowych Tworzenie kalkulatorów symulacyjnych dla produktów (badanie wrażliwości cen surowców oraz wskaźników zużycia na koszt wyrobu gotowego) Analiza odchyleń wyniku finansowego (do budżetu, do prognozy poprzedniego roku, kwartału, miesiąca) Analiza wniosków inwestycyjnych pod kątem stopy zwrotu Zestaw standardowych raportów odchyleń cen surowców Narzędzia i raporty są opracowywane w siedzibie klienta Przeprowadzenie badań przez biegłego rewidenta Prowadzenie pełnej księgowości w standardzie US GAAP, MSR, PSR Doradztwo z obszaru finansów i księgowości Prowadzenie pełnej księgowości Doradztwo fianansowe Doradztwo podatkowe Analiza obszarów ryzyka w firmie Opracowywanie w wdrożenie procesów (procedur) Mapowanie procesów Wartościowanie stanowisk pracy Optymalizacja linii produkcyjnych

Kontakt

Obszar działania

świętokrzyskie, lubuskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie

Kluczowe doświadczenie

2014.05
- obecnie Miejsce pracy: System 10000, Warszawa
Stanowisko: Dyrektor Operacyjny
Zakres obowiązków: przeprowadzanie mapowania procesów w obszarach zarządzania, analiza zwiększania produktywności. Projekty w Kancelarii Rady Ministrów URL, MZA Warszawa, MPK Wrocław, MPK Łódź, MPK Gliwice, Zajezdni Tramwajowej Poznań Franowo; przeprowadzanie mapowania procesów na przeglądach technicznych OT, OC, mapowanie procesu awarii autobusów i tramwajów. Opracowywanie raportów statystyczno- wskaźnikowych, opracowywanie raportów kontrolnych z przeglądów technicznych (analiza powtarzalności incydentów naprawczych i ich skuteczności). www.system10000.pl
2013.12
- obecnie Miejsce pracy: EBA sp. z o.o., Krosno
Stanowisko: Doradca Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zakres obowiązków: przeprowadzanie restrukturyzacji w obszarze HR i Kadr. Opracowanie i wdrażanie procesów HR i Kadr, opracowanie regulaminu pracy, regulaminu systemu motywacyjnego, działania mające zminimalizować fluktuacje pracowników oraz zwiększenie wydajności, rekrutacja pracowników, doradztwo w obszarze HR i Kadr. Opracowanie dla pracowników instrukcji posługiwania się systemem produkcji IPO oraz instrukcji produkcyjnych, opracowanie i wdrożenie arkuszy 5S dla Pionu Produkcji, opracowanie narzędzia do kontroli jakości „identyfikacja incydentów w procesie produkcyjnym”, budowa arkusza skill matrix badającego kompetencje brygadzistów i mistrzów, opracowanie i wdrożenie okresowych ocen pracowniczych. Wprowadzenie pracy w ruchu ciągłym na 2 wydziałach. www.eba.pl
2011- 2013 Miejsce pracy: Południowa Grupa Kapitałowa, Rzeszów
Stanowisko: Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zakres obowiązków: zarządzanie polityką personalną i kadrową w spółkach: Instal Rzeszów, Jedynka S.A., Fabryka Drewna Klejonego „Familia”, Kopalnia Kruszywa „MAK”, Zakład wód mineralnych „Rzeszowianka”, Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie „Res-Drob”, Bank ziemi Res-Gaj, Wisłok Inwestycje, ProTrader; 900 pracowników. www.poludniowagrupakapitalowa.pl
2010.12
- obecnie Miejsce pracy: Practical Solutions For You
Własna działalność gospodarcza z zakresu HR i Kadr oraz optymalizacji produktywności. Optymalizacja linii produkcyjnej w obszarze TPM, 5S, Kanban, QRM, KPI, mapowanie procesów (RESDROB sp. z o.o., Materne sp. z o.o., Instal Rzeszów sp. z o.o., Zakład Wód Mineralnych RZESZOWIANKA sp. z o.o., Fabryka Drewna Klejonego sp. cywilna, ZEM-Polmo Kwidzyn, BitStream sp. z o.o. ); opracowanie procedur wraz narzędziami. www.ps4u.pl
2006
- obecnie Miejsce pracy: Wolters Kluwer Polska, Warszawa
Stanowisko: Konsultant/ Autor
Prace autorskie dla portali „Serwis HR”, „Prawo i Zdrowie”; tworzenie podprocesów, procedur, instrukcji ISO oraz narzędzi w Excel związanych z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Kadrami, opracowane narzędzia znajdują się na płatnej stronie portalu: www.wolterskluwer.pl (serwis-HR, Prawo i Zdrowie).
2009.01
- 2010.11 Miejsce pracy: Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o., Gdańsk
Stanowisko: Główny Specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zakres obowiązków: przeprowadzanie rekrutacji, wspieranie dyrektorów pionów w regionach pod kątem personalnym, zarządzanie projektami: ujednolicenie księgi stanowisk, mapowanie procesów oraz stanowisk pod proces prywatyzacji, etatyzacja personalna w pionach rynku biznesowego, masowego i pionu rozliczeń, zarządzanie procesami kadrowymi i HR (budowanie podprocesów wraz z onarzędziowaniem), optymalizacja zatrudnienia, zarządzanie projektem badania satysfakcji pracowniczej, zarządzanie pracownikami agencji pracy tymczasowej, analizy systemów wynagrodzeń na poszczególne oddziały, prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami oraz z przedstawicielami Związków Zawodowych. Analizy: ZUZP – 9 rodzajów, Regulamin Pracy - 9 rodzajów, Umowa Społeczna, spotkania ze Związkami Zawodowymi (26 związków zawodowych), udział w tworzeniu regulaminu ZFŚS, praca w grupie projektowej SAP HR, udział w przygotowywaniu raportu wynagrodzeń dla branży energetycznej Grupy Kapitałowej; 1300 pracowników. www.energa.pl
2008.01
– 2008.12 Miejsce pracy: Delphi Poland S.A., Krosno
Stanowisko: Z-ca Dyrektora Personalnego ds. Optymalizacji Zatrudnienia
Zakres obowiązków: wdrażanie projektu: rozwoju pracowników, badanie satysfakcji pracowniczej, ocen okresowych oraz ich optymalizacja, tworzenie procedur HR, organizacja programu „Akademia Mistrza”. Zarządzanie projektami HR w procesach produkcyjnych, rekrutacja, wdrożenie nowych pracowników do pracy, przeprowadzanie analiz wydajnościowych na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych, budowa sytemu pozafinansowego, przeprowadzenia fotografii dnia na gniazdach produkcyjnych, zarządzanie polityką szkoleniową, etatyzacja, przeprowadzenie zwolnień grupowych; 2500 pracowników. www.delphi.com
2006.04
- 2008.01 Miejsce pracy: RADPOL S.A., Człuchów
Stanowisko: Kierownik Działu Personalnego
Zakres obowiązków: przygotowanie spółki pod kątem personalnym do wejścia na GPW w Warszawie, restrukturyzacja związana z procesami HR; rekrutacja na stanowiska dyrektorskie, kierownicze i specjalistyczne, budowa systemu motywacyjnego, regulaminu wynagrodzenia i regulaminu pracy, tworzenie planu zatrudnia na poziomie produkcji, pomoc w planowaniu produkcji, optymalizacja czasu pracy na wydziałach w systemie zmianowym, prowadzenie negocjacji z 3 związkami zawodowymi, reprezentowanie zarządu w sądach pracy, tworzenie procedur personalnych w systemie ISO, reorganizacja działu utrzymania ruchu; 270 pracowników. www.radpol.com.pl
2005.07
- 2006.04 Miejsce pracy: AGA LIGHT CENTRUM, Macierzysz
Stanowisko: Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Zakres obowiązków: dostosowanie i wdrożenie instrukcji HR z AGA LIGHT S.A., opracowanie planu szkoleń i budżetu szkoleniowego, ustalenie celów HR rocznych oraz kwartalnych dla działu HR, badanie klimatu organizacyjnego wg. Kolba w zakładzie (analizy szczegółowe działów i przygotowanie programu naprawczego), analizy i raport z obciążeń stanowiskowych w działach funkcjonalnych, tworzenie i przeprowadzenie badania ścieżki karier dla pracowników wyższego szczebla i średniego, nadzór nad systemem motywacyjnym, tworzenie alternatywnych kanałów sprzedaży, rekrutacja na stanowiska wyższego szczebla, stworzenie księgi kompetencji stanowisk, opracowanie i wdrażanie ocen pracowniczych w systemie kwartalnym powiązanych z systemem premiowania, przeprowadzenia fotografii pracy w dziale logistyki oraz sprzedaży; 120 pracowników. www.alc.pl
AGA LIGHT S.A., Jacentów Stanowisko: Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Zakres obowiązków: restrukturyzacja przedsiębiorstwa pod kątem HR, tworzenie narzędzi HR (procedury HR oraz kadrowe), budowa systemu motywacyjnego na liniach produkcyjnych, analiza optymalizacji czasów pracy na wszystkich wydziałach produkcyjnych wraz z magazynem głównym, przeprowadzanie rekrutacji, fotografia dnia pracy, tworzenie regulaminu wynagrodzenia i regulaminu pracy zakładu pracy chronionej, reorganizacja działów, projektowanie nowego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa, optymalizacja kosztów, tworzenie i wdrażanie siatki płac, ocen pracowniczych, przeprowadzanie okresowych audytów kadrowych, usprawnianie systemu naliczania wynagrodzeń; 350 pracowników.
2005.02
– 2005.06 Miejsce pracy: Fobos Invest, Sztum
Stanowisko: Menadżer ds. Produkcji
Zakres obowiązków: zarządzanie działem produkcji (produkcja opakowań z tworzyw sztucznych) analiza wydajności maszyn, kontrola jakości, planowanie produkcji, rozlicznie produkcji, nadzór nad produkcjami będącymi w toku oraz ich optymalizacją, podwyższanie wydajności, zarządzanie mistrzami, kontroling produkcyjny. Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń asortymentowych wchodzących w etap produkcji. Zakupy materiałów przeznaczonych do produkcji. Zarządzanie produkcją 120 osób. Produkcja dla Kraft, Nestle, Unilever, Kotlin; 250 pracowników. www.fobosinvest.com
2004.30
- 2005.01 Miejsce pracy: IMPAC (Improved Management Productivity and Control), Dublin
Stanowisko: Inżynier Zarządzania Zmianami
Zakres obowiązków: analiza optymalizacji wydajności na wydziałach produkcyjnych, analiza czasu pracy maszyn i pracowników, optymalizacja systemu zarządzania kierownictwa średniego szczebla, układanie programu naprawczego oraz opracowywanie etapów wdrożeniowych dla kierownictwa. Ustalenie nieefektywnego procesu zarządzania, mapowanie procesów oraz ustalanie odchyleń procesowych lub ich brak.
www.impac-systems.com
2001.02
- 2002.02 Miejsce pracy: EURO-NET (“RTVeuroAGD”), Warszawa
Stanowisko: Specjalista ds. Systemów Motywacyjnych i Wynagrodzeń
Zakres obowiązków: budowa systemu motywacyjnego, kontrola realizacji planu sprzedaży sklepów, analiza kosztów wynagrodzeń, tworzenie arkuszy ocen pracowniczych, comiesięczna analiza średnich wynagrodzeń, tworzenie systemu premii jakościowej i siatek płac dla działów, optymalizacja czasów pracy w magazynach głównych oraz pionie transportu i logistyki, comiesięczne analizy optymalizacji kosztów działów, wartościowanie stanowisk pracy, (samodzielny projekt nad rocznym projektem systemu motywacyjnego premii jakościowej na 2000 osób) kontroling wynagrodzeniowy w poszczególnych działach; 2500 pracowników. www.euro.com.pl
2000.10
- 2001.02 Miejsce pracy: PRAKTIKER Polska, Warszawa
Stanowisko: Trener
Zakres obowiązków: projektowanie budżetu szkoleń, kontrolowanie centrów kosztów budżetu na poszczególne sklepy, prowadzenie szkoleń z zakresu standardu obsługi klienta oraz technik sprzedaży, tworzenie i projektowanie materiałów szkoleniowych; 1000 pracowników. www.praktiker.pl
1999.09
- 2000.09 Miejsce pracy: O.B.I.G. Business Consulting Polska, Warszawa
Stanowisko: Menadżer ds. Personalnych i Szkoleń
Zakres obowiązków: rekrutacja, prowadzenie szkoleń, doradztwo organizacyjne dla klientów, projektowanie działów sprzedaży, budowa siatek płac dla klientów, współudział w budowaniu programów naprawczych dla firm usługowych i produkcyjnych, optymalizacja kosztów wynagrodzeń oraz wydajności pracowników. www.obig.pl
1997.11
- 1998.06 Miejsce pracy: Praca w trakcie studiów - SOFREL ELECTRONICS, Kwidzyn
Stanowisko: Specjalista ds. Osobowych
Zakres obowiązków: budowa siatki płac, rekrutacja na stanowiska produkcyjne, techniczne, inżynierskie i administracyjne, tworzenie procedur personalnych, planowanie zatrudnienia, wprowadzenie systemów zmianowych, organizacja szkoleń, w szczególności uruchomienie działu utrzymania ruchu – analiza efektywności przeglądów okresowych i awarii, negocjacje z podwykonawcami, administracja budynku; 800 pracowników.
1997.06
- 1997.11 PHILIPS Ltd., Kwidzyn
Stanowisko: Specjalista ds. Osobowych
Zakres obowiązków: budowa ocen pracowniczych i systemów motywacyjnych, rekrutacja pracowników produkcyjnych, pionu technicznego i inżynierskiego, budowa ankiet diagnozujących zwianych z klimatem organizacyjnym na poszczególnych fabrykach, wyznaczanie celów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem projektów, pisanie procedur ISO i ich wdrażanie, wsparcie HR dla Szefa Utrzymania Ruchu; 2500 pracowników.

Edukacja

1994-1998 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – mgr. Studia dzienne.
1997-1999 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Instytut Psychologii.
Dyplom doradztwo personalne i organizacyjne. Studia dzienne.
2003–2004 Canterbury Christ Church University Kent, Diploma in European Business. Studia dzienne.
2011-w trakcie Uniwersytet Gdański w Gdańsku, Wydział Zarządzania, Podyplomowe Studia z Rachunkowości i Finansów. Studia zaoczne.
2014-2015 Politechnika Rzeszowska, Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Dodatkowe informacje

w tygodniu jestem dostępny przez 3 dni,

Wykorzystujemy pliki cookies.